Uchwała nr 125/2010 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2010 r. o zmianie uchwały Senatu UAM nr 59/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie statutu UAM

Uchwała nr 125/2010
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 25 stycznia 2010 r.
o zmianie uchwały Senatu UAM nr 59/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na podstawie art. 56 ust. 1 w zw. z art. 59 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz  § 46 ust. 2 pkt 1  statutu UAM, Senat uchwala, co następuje:

§ 1.

W statucie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stanowiącym załącznik do uchwały Senatu UAM nr 59/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r., z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany określone w § 2.

§ 2.

 1. W § 1 ust. 1 po słowie: "Mickiewicza" dodaje się wyrażenie: "w Poznaniu".
 2. W § 3 ust. 1 pkt 1) słowo: "demokracji" zastępuje się wyrażeniem: "demokratycznego państwa prawa".
 3. W § 10 ust. 1 na końcu zdania dodaje się wyrażenie: "w Poznaniu".
 4. § 10 ust. 3 przyjmuje brzmienie: "Za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający udział w życiu Uniwersytetu najlepszym absolwentom studiów magisterskich może być przyznany Medal Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu".
 5. § 11 ust. 1 zdanie pierwsze przyjmuje brzmienie: "Uroczystego odnowienia doktoratu może dostąpić osoba, która uzyskała na Uniwersytecie stopień naukowy doktora i wyróżniła się w pracy dla Uniwersytetu lub społeczeństwa".
 6. W § 12 ust. 2 zwrot: "i wydawnictwach" zastępuje się wyrażeniem: " ,wydawnictwach i oficjalnych zasobach elektronicznych".
 7. W § 12 ust. 5 skreśla się ostatnie zdanie. 
 8. § 13 ust. 2 przyjmuje brzmienie: "Insygnia są noszone podczas uroczystości Uniwersytetu wraz z tradycyjnym strojem akademickim". 
 9. W § 14:
  1) pkt 1) przyjmuje brzmienie: "obchody rocznicy otwarcia Wszechnicy Piastowskiej"
  2) pkt 2) przyjmuje brzmienie: "coroczna inauguracja roku akademickiego"
  3) w punktach 3) i 4) słowo: "doroczna" zastępuje się wyrazem: "coroczna".
 10. W § 17 ust. 4 zwrot: " ,doświadczalne lub usługowe" zastępuje się wyrażeniem: "w zakresie usługowym".
 11. W § 18 ust. 2 zwrot: "usługową" zastępuje się wyrażeniem: "gospodarczą w zakresie usługowym".
 12. W § 19 ust. 2 zwrot: "usługową" zastępuje się wyrażeniem: "gospodarczą w zakresie usługowym".
 13. W § 20 skreśla się ust. 2 i 3. Dotychczasowy ust. 1 pozostaje bez oznaczenia jako ust. 1.
 14. W  § 22 ust. 1 po słowie: "badawczych" dodaje się wyrażenie: "lub dydaktycznych", a zwrot: "wyników ich badań" zastępuje się słowami: "ich wyników".
 15. Dotychczasową treść § 33 oznacza się jako się ust. 1 i dodaje się ust. 2, 3 i 4 w brzmieniu:

  "2. Pracownie i laboratoria mogą być utworzone, gdy zatrudniony w nich będzie co najmniej jeden  pracownik ze stopniem naukowym doktora, z wyjątkiem jednostek o charakterze technicznym.
  3. Pracownia, organizująca i prowadząca badania naukowe związane z własną specjalnością naukową, może być utworzona, gdy zatrudnionych w niej będzie co najmniej trzech  pracowników, w tym przynajmniej jeden nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym doktora.
  4. Jeżeli pracownia lub laboratorium nie spełnia wymogów określonych odpowiednio w  ust. 2 i 3, zostaje zniesiona".

 16. W § 34 zwrot: "poza siedzibą Uniwersytetu" zastępuje się wyrażeniem: "jako zamiejscowe jednostki organizacyjne Uniwersytetu lub zamiejscowe jednostki organizacyjne wydziału".
 17. W § 35 skreśla się ust. 2.
 18. W § 40:
  1) w ust. 1 zwrot: " ,doświadczalne lub usługowe" zastępuje się wyrażeniem: "w zakresie usługowym";
  2) ust. 3 przyjmuje brzmienie: "Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 podlegają rektorowi albo kanclerzowi".
 19. W § 46:
  1) ust. 2 pkt 9) przyjmuje brzmienie: "uchwalanie wstępnego planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu oraz planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu";
  2) ust. 2 pkt 14) przyjmuje brzmienie: "tworzenie uczelnianego systemu  zarządzania jakością kształcenia oraz ocenianie poziomu kształcenia w Uniwersytecie, a także wysłuchiwanie opinii przedstawicieli środowisk pozauniwersyteckich w sprawach kształcenia oraz współuczestniczenia Uniwersytetu w rozwoju nauki, kultury i gospodarki";
  3) ust. 2 pkt 15) przyjmuje brzmienie: "ocenianie działalności rektora oraz zatwierdzanie jego rocznych sprawozdań z działalności Uniwersytetu, a także okresowych sprawozdań ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w terminie do dnia 31 maja".
  4) ust. 2 pkt 18) przyjmuje brzmienie: "wyrażanie zgody na nabycie przez Uniwersytet mienia o wartości przekraczającej w złotych równowartość jednego miliona euro, z wyłączeniem nabycia mienia w przypadkach realizacji decyzji lub umów wynikających z otrzymanych dotacji";
  5) w ust. 2 dodaje się nowy pkt 19) w brzmieniu: "wyrażanie zgody na zbycie przez Uniwersytet lub obciążenie jego mienia o wartości przekraczającej w złotych równowartość 250 000 euro";
  6) dotychczasowe pkty 19-24 oznacza się odpowiednio jako pkty 20-25.
 20. W § 49 ust. 1 zwrot: "pisemnego zawiadomienia" zastępuje się wyrażeniem: "zawiadomienia w drodze elektronicznej".
 21. W § 62 dodaje się ust. 4-6 o następującym brzmieniu:
  "4. Senat na wniosek właściwej rady wydziału może postanowić, że w następnej kadencji w skład rady tego wydziału wchodzą wszyscy nauczyciele akademiccy mający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego i są zatrudnieni w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
  5. Uchwała senatu określona w ust. 4 zapada większością co najmniej dwóch trzecich głosów, na wniosek właściwej rady wydziału wyrażony w drodze uchwały podjętej większością co najmniej trzech czwartych głosów, w obecności co najmniej dwóch trzecich swojego składu statutowego. Uchwała rady wydziału wraz z uzasadnieniem musi wpłynąć do Senatu najpóźniej do 31 października roku kalendarzowego, poprzedzającego rok wyborów.
  6. Postanowienia ust. 4 nie naruszają zasad procentowego udziału w składzie rady wydziału określonych w ust. 3".
 22. W § 63:
  1) w ust. 2 pkt 6) dodaje się na końcu zdania wyrażenie: "w terminie do dnia 30 kwietnia";
  2) w ust. 2 pkt 7) dodaje się na końcu zdania zwrot: "niepochodzące z wyboru";
  3) w ust. 2 pkt 8) słowo "ustalania" zastępuje się wyrazem: "ustalanie".
 23. W § 66 ust. 1 zwrot: "pisemnego zawiadomienia" zastępuje się wyrażeniem: zawiadomienia w drodze elektronicznej".
 24. § 72 ust. 2 pkt 6) przyjmuje brzmienie: "wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych w planie rzeczowo-finansowym wydziału w granicach określonych w pełnomocnictwie udzielonym przez rektora".
 25. W § 77 skreśla się zwrot: "w regulaminie wydziału".
 26. W § 78 ust. 1 pkt 6) dodaje się na końcu zdania wyrażenie: "do dnia 31 marca".
 27. § 84 ust. 1 pkt 8) przyjmuje brzmienie: "podejmowanie decyzji dotyczących sposobu wykorzystania środków finansowych wydzielonych w planie rzeczowo-finansowym wydziału na potrzeby instytutu".
 28. W § 100 ust. 2 wyraz: "Uniwersytetu" zastępuje się słowem: "uczelni" a słowo: "uczelni" wyrazem: "Uniwersytetu".     
 29. W § 107 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu: "Organ, który wydał akt normatywny określony w ust. 3, ogłasza w drodze obwieszczenia jednolity tekst tego aktu w formie załącznika w przypadku, jeżeli liczba zmian w tekście aktu jest znaczna i posługiwanie się tekstem aktu może być istotnie utrudnione".
 30. W § 108 ust. 1 po słowie: "informuje" dodaje się wyrażenie: "rektora lub odpowiednio     dziekana".
 31. W § 109:
  1) w ust.1 wyraz: "ciał" zastępuje się słowem: "organów";
  2) w ust. 3 słowo: "ciała" zastępuje się wyrazem: "organu";
  3) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "Przepisy ust.1-3 nie znajdują zastosowania do organów wyborczych Uniwersytetu".
 32. § 112. przyjmuje brzmienie:
  "Zakwalifikowanie w drodze konkursu poprzedza nawiązanie stosunku pracy w Uniwersytecie na podstawie:
  1) mianowania  po raz pierwszy;
  2) mianowania po raz pierwszy na stanowisko profesora nadzwyczajnego osoby niemającej tytułu naukowego profesora".
 33. W § 113:
  1) w ust. 1 skreśla się wyrażenie po słowach: "za zgodą właściwej rady wydziału";
  2) ustęp 2 przyjmuje brzmienie: "Zawarcie stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1, wymaga opinii senatu w  przypadku, jeśli nie jest poprzedzone konkursem";
  3) ust. 3  przyjmuje brzmienie: "Opinii senatu nie wymaga zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego osób, które ubiegają się o zatrudnienie na Uniwersytecie jako dodatkowym miejscu pracy";
  4) dotychczasowe ustępy 3 i 4 oznacza się odpowiednio jako ust. 4 i 5.
 34. W § 117 ust. 2 wyrażenie: "do zakończenia roku akademickiego" zastępuje się zwrotem:"do końca roku kalendarzowego".
 35. W § 118:
  1) w ust.1 zwrot: "na okres 4 lat" zastępuje się wyrażeniem: "na okres do 4 lat";
  2) ust. 6 przyjmuje brzmienie: "Osoba, która w terminie określonym w ust. 3 pkt. 1) uzyskała stopień doktora habilitowanego, może być ponownie mianowana na stanowisko adiunkta na okres do 4 lat";
  3) ust. 7 przyjmuje brzmienie: "Na stanowisku adiunkta może zostać zatrudniona osoba mająca stopień naukowy doktora habilitowanego, z zachowaniem przepisów § 111 i 112 statutu";
  4) dotychczasowy ust.7 oznacza się jako ust. 8.
 36. § 127 ust. 1 pkt 2) przyjmuje brzmienie: "opiekę laboratoryjną nad studentami przygotowującymi prace magisterskie, jeżeli pracownia magisterska (laboratorium magisterskie) jest przewidziana programem studiów".
 37. W § 129 ust. 1 pkt 1) po słowie: "życia" dodaje się zwrot: "i Uniwersytet pozostaje jego jedynym miejscem pracy".
 38. W § 132 ust. 1 wyrażenie: "udziela urlopu" zastępuje się zwrotem: "może udzielić urlopu".
 39. W  § 133:
  1) w ust. 1 zwrot: "mają prawo do bezpłatnego urlopu" zastępuje się wyrażeniem: "mogą uzyskać urlop bezpłatny";
  2) ust. 2. otrzymuje brzmienie: "Urlopu bezpłatnego udziela się na okres nieprzekraczający trzech lat. Po okresie trzech lat w uzasadnionych przypadkach rektor może wyrazić zgodę na udzielenie kolejnego urlopu  bezpłatnego na okres do 3 lat";
  3) w ust. 3 wyrażenie: "Urlopu bezpłatnego udziela rektor" zastępuje się zwrotem: "Rektor może udzielić urlopu bezpłatnego".
 40. W § 139:
  1) w ust. 1 zwrot: "może wziąć udział" zostaje zastąpiony przez wyrażenie: "lub osoby ocenianej bierze udział";
  2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "W opracowaniu treści ankiety, o której mowa w ust. 2, biorą udział przedstawiciele Parlamentu Samorządu Studentów, a w analizie jej wyników przedstawiciel właściwego wydziałowego organu samorządu studenckiego".
 41. W załączniku nr 2 do Statutu w części II dodaje się pkt 6) w brzmieniu: "Wyniki ankiety, o której mowa w § 139 ust. 2 statutu".
 42. § 155 ust. 1. otrzymuje brzmienie: "Limity przyjęć na pierwszy rok studiów I i II stopnia oraz studiów doktoranckich, albo powszechną dostępność przyjęć na poszczególnych kierunkach studiów, ustala rada wydziału na wniosek dziekana, a na wydziałach, na których działają instytuty, ponadto po zasięgnięciu opinii właściwej rady instytutu".
 43. W § 181 ust. 3 wyraz: "wyłączania" zastępuje się słowem: "wyłączenia".
 44. W § 185 ust. 1 pkt 3) zwrot: "60 000 euro" zastępuje się wyrażeniem: "100 000 euro".
 45. W § 189:
  1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Kanclerz działa przy pomocy zastępców kanclerza, w tym kwestora. Liczba zastępców kanclerza nie może być większa niż pięć osób";
  2) skreśla się ust. 2.
 46. § 190 ust. 2. przyjmuje brzmienie: "Zasady przeprowadzenia konkursu na stanowisko kanclerza określa rektor po zasięgnięciu opinii senatu. Zasady przeprowadzenia konkursu na stanowiska zastępców kanclerza określa rektor na wniosek kanclerza".
 47. W § 193:
  1) dotychczasową treść § 193 oznacza się jako ust. 1;
  2) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: "Uniwersytet, do czasu uchwalenia planu rzeczowo-finansowego, prowadzi gospodarkę finansową na podstawie wstępnego planu rzeczowo-finansowego";
  3) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "Wykonanie wstępnego planu rzeczowo-finansowego stanowi część planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu".
 48. § 196 ust 1 przyjmuje brzmienie: "Uniwersytet może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą w zakresie usługowym".
 49. W § 197 ust. 2 słowo: "szczodrobliwości" zastępuje się zwrotem: "dobrowolnej wpłaty".
 50. W § 197 ust. 3 słowo: "ofiarności" zastępuje się wyrażeniem: "tego majątkowego przysporzenia".
 51. W § 205 dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu: "Jeżeli w pierwszym głosowaniu wybór wszystkich przedstawicieli do kolegium elektorów nie został dokonany, do kolejnej tury przechodzą niewybrani kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów, w liczbie odpowiadającej dwukrotności miejsc pozostałych do obsadzenia. W przypadku uzyskania identycznej liczby głosów przez kilku kandydatów, komisja wyborcza odpowiednio powiększa liczbę kandydatów przechodzących do kolejnej tury".
 52. W § 207:
  1) w ust. 1. dodaje się zdanie: "Komisje działają do dnia wyboru członków nowych komisji";
  2) dodaje się ust. 6-8 o następującym brzmieniu:
  "6. Mandat członka komisji wyborczej wygasa z chwilą ustania jego zatrudnienia w Uniwersytecie albo z chwilą utraty statusu doktoranta lub studenta Uniwersytetu.
  7. Z ważnych względów członek komisji wyborczej może zostać odwołany w trybie właściwym dla jego powołania.
  8. W uzasadnionych przypadkach skład komisji wyborczej uzupełnia się w trybie określonym w ust. 2 albo 3".
 53. § 211 ust. 1. otrzymuje następujące brzmienie:
  "W wyborach do rady wydziału wydziałowa komisja wyborcza określa liczbę miejsc w radzie wydziału dla poszczególnych grup albo ich przedstawicieli według liczebności poszczególnych grup na wydziale na 30 dni przed zarządzeniem wyborów. Komisja w szczególności dokonuje odpowiedniego zaokrąglenia wskaźników procentowych oraz liczby przedstawicieli, kierując się zasadami określonymi w ustawie i w statucie".
 54. Dotychczasową treść § 220 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:
  "Jeżeli zachowanie zasad określonych w § 212 nie jest możliwe, w szczególności nie jest możliwe zachowanie zasady z § 212 ust. 2, instytutowa komisja wyborcza ustala skład instytutowego kolegium elektorów kierując się liczbą zatrudnionych w instytucie nauczycieli akademickich mających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego i są zatrudnieniu w instytucie jako podstawowym miejscu pracy".
 55. W § 226:
  1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Kierowników ogólnouczelnianych i międzywydziałowych jednostek organizacyjnych powołuje rektor na wniosek rady danej jednostki organizacyjnej, jeżeli została utworzona, po zasięgnięciu opinii senatu";
  2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: " Powołanie na stanowiska wymienione w ust. 1 następuje na okres do końca kadencji organów Uniwersytetu, z możliwością powoływania tych samych osób na kolejno następujące po sobie kadencje";
  3) dotychczasowe ust. 1-5 oznacza się odpowiednio jako ust. 3-7  z tym, że zgodnie z              nową numeracją:
  • w ust. 4 wyrażenie: "ust. 1" zastępuje się słowem: "ust. 3";
  • w ust. 5 wyrażenie: "ust. 1" zastępuje się słowem: "ust. 3";
  • w ust. 6 wyrażenie: "ust. 1" zastępuje się słowem: "ust. 3".
 56. § 230 ust. 2 przyjmuje brzmienie: "Ze stanowisk wymienionych w § 226  ust. 1, 3 i 7 oraz § 228 odwołuje rektor po zasięgnięciu opinii właściwej rady wydziału lub rady danej jednostki organizacyjnej".
 57. W § 242 dodaje się pkty 4) i 5) w brzmieniu:
  "4) § 33 ust. 4 wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.;
  5) § 139 ust. 3 oraz pkt 6 w części II załącznika nr 2 do statutu wchodzą w życie z dniem 1 października 2010 r".
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 107 ust. 1 i 3 statutu UAM.R e k t o r

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak