Uchwała Nr 166/2010 Senatu UAM z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie łączenia stanowisk, zaliczania do minimum kadrowego oraz ponownego zatrudniania nauczycieli akademickich

Uchwała Nr 166/2010
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 31 maja 2010 r.
w sprawie łączenia stanowisk, zaliczania do minimum kadrowego oraz ponownego zatrudniania nauczycieli akademickich

Na podstawie art. 62 ust.1 pkt 3, 4 i 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 110 ust.2 statutu UAM

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Senat uznaje za sprzeczne z interesem Uniwersytetu łączenie przez jego pracownika funkcji organu jednoosobowego lub jego zastępcy, albo dyrektora lub wicedyrektora instytutu z funkcją organu jednoosobowego lub jego zastępcy w innej uczelni albo z funkcją założyciela uczelni niepublicznej.

§ 2.

  1. Senat stwierdza, iż do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy należy podjęcie wszelkich czynności wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami, które zapewnią zaliczenie go do minimalnej liczby zatrudnionych nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy („minimum kadrowe”).
  2. Senat uznaje za sprzeczne z interesem Uniwersytetu przekazywanie swoich uprawnień dotyczących stanowienia minimum kadrowego na kierunkach prowadzonych przez inne uczelnie i uprawnień do nadawania stopni naukowych.

§ 3.

Senat uznaje, że ponowne zatrudnienie w Uniwersytecie nauczyciela akademickiego, którego stosunek pracy wygasł na podstawie art. 127 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)  nie może dotyczyć osoby zatrudnionej w innych uczelniach w wymiarze czasu pracy powyżej 1/2 etatu.  

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 107 ust. l i 3 statutu UAM.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.