Zarządzenie nr 46 w sprawie warunków przyznawania i finansowania ekwiwalentu mieszkaniowego dla cudzoziemców zatrudnionych w UAM
Do użytku wewnętrznego

 

Zarządzenie nr 46
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 8 kwietnia 2009r.
w sprawie warunków przyznawania i finansowania ekwiwalentu mieszkaniowego dla cudzoziemców zatrudnionych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Na podstawie art.66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) oraz § 59 ust.1 Statutu UAM
zarządzam:

§1

  1. Cudzoziemcy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w UAM na stanowiskach związanych z nauczaniem języków obcych mogą mieć przyznany ekwiwalent mieszkaniowy.
  2. Decyzję o przyznaniu ekwiwalentu mieszkaniowego podejmuje Rektor UAM na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest cudzoziemiec.
§2

Wysokość ekwiwalentu mieszkaniowego wynosi 300 zł brutto miesięcznie. Ekwiwalent mieszkaniowy jest przychodem ze stosunku pracy i stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych o ile obowiązujące w tym zakresie umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

§3

Ekwiwalent mieszkaniowy może być przyznany maksymalnie na okres 2 lat od dnia pierwszego zatrudnienia w UAM w miesiącach obowiązywania umowy o pracę.

§4

Koszt wypłacanego ekwiwalentu mieszkaniowego jest finansowany ze środków ogólnouniwersyteckich do 50%, a pozostała część jest finansowana przez jednostkę organizacyjną, w której zatrudniony jest cudzoziemiec.

§5

  1. Ekwiwalent mieszkaniowy może być przyznany cudzoziemcom zatrudnionym po raz pierwszy w UAM na podstawie umowy o pracę zawartej po dniu 30 czerwca 2009r.
  2. Ekwiwalent mieszkaniowy może być przyznany również cudzoziemcom zatrudnionym w UAM przed dniem 30 czerwca 2009 r. przez okres krótszy niż 2 lata, jeżeli po dniu 30 czerwca 2009r. UAM zawiera z nimi ponownie umowę o pracę, z zastrzeżeniem, że okres, o którym mowa w § 3 ulega skróceniu o okres zatrudnienia w UAM przed dniem 30 czerwca 2009r.
  3. Cudzoziemcy, zatrudnieni w UAM w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia, którzy mieli przyznane świadczenia mieszkaniowe (ekwiwalent mieszkaniowy lub świadczenie z tytułu zakwaterowania) zachowują uprawnienia do tych świadczeń na dotychczasowych zasadach, do czasu zakończenia obowiązywania umowy o pracę, zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§6

Postanowień niniejszego zarządzenia nie stosuje się, jeżeli obowiązujące w tym zakresie umowy międzynarodowe w odrębny sposób regulują przyznawanie cudzoziemcom świadczeń mieszkaniowych w okresie zatrudnienia w UAM. W takim przypadku finansowanie odbywa się na zasadach określonych w §4.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


R e k t o r

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak


Opracowanie Informatora UAM: mgr Aleksandra Bocheńska,
Dział Kadr i Organizacji, tel. 829-4424, e-mail: olaboch@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.