Zarządzenie nr 94/2009/2010 w sprawie sposobu ustalania i rozliczania kosztów w projektach 7 Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego

ZARZĄDZENIE Nr 94/2009/2010
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
z dnia 24 września 2009 roku
w sprawie sposobu ustalania i rozliczania kosztów
w projektach 7 Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z poźn. zm.) oraz § 59, ust.1 Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w celu wprowadzenia jednolitego trybu ustalania i rozliczania kosztów w projektach 7 Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego, zarządza się co następuje:

§ 1

Ustalając budżet projektów, które realizowane będą przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, a finansowane ze środków 7 Programu Ramowego, należy uwzględnić następujące kategorie kosztów bezpośrednich w budżecie projektu:
a) dopuszczalne koszty osobowe – przy ich obliczaniu należy uwzględnić stawki godzinowe zgodnie z aktualnie obowiązującym na Uczelni przepisami regulującymi zasady zatrudniania i wynagradzania osób biorących udział w pracach na rzecz projektów finansowanych
ze środków zewnętrznych, chyba że umowa grantowa narzuca inną metodę obliczania wynagrodzenia.
b) dopuszczalne koszty aparatury - przy ich obliczaniu kierownik projektu zobowiązany jest wystąpić do dziekana wydziału z wnioskiem o zabezpieczenie środków na pokrycie planowanych zakupów aparatury badawczej (durable equipment). Projekt obciążany jest wyłącznie dopuszczalnym kosztem amortyzacji sprzętu. Sposób refundacji kosztów amortyzacji uzgadniany jest indywidualnie,
c) pozostałe dopuszczalne koszty projektu należy szacować zgodnie
z zasadami programu i przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

§ 2

1. W 7. Programie Ramowym obowiązuje specjalny przejściowy model ryczałtowego rozliczania kosztów pośrednich (Special Transition Flat Rate) na poziomie wskazanym przez przewodnik finansowy dla danego instrumentu (60%, 20%, 10%, 7%), z wyjątkiem składanych wniosków/projektów, dla których Komisja Europejska narzuciła inny model rozliczania kosztów, zawarty w dokumencie Call for proposals.
2. Kierownik projektu ma obowiązek wskazać źródło pokrycia kosztów niedopuszczalnych projektu (non-eligible costs) takich jak VAT, opłaty bankowe i inne.

§ 3

1. Koszty pośrednie w wysokości 7%, 10% lub 20% stanowią koszty ogólnouczelniane.
2. W przypadku obowiązywania modelu ryczałtowego kosztów pośrednich (indirect costs lub overheads) w wysokości 60%, koszty te podlegają następującemu podziałowi:
- 40% kwoty kosztów pośrednich to koszty ogólnouczelniane,
- 30% kwoty kosztów pośrednich to koszty wydziałowe jednostki w ramach, której realizowany jest projekt.
- 30% kwoty kosztów pośrednich to koszty wydziałowe jednostki ponoszone na
podstawie decyzji dziekana wydziału w porozumieniu z kierownikiem projektu.

§ 4

Dziekan informuje wszystkich zainteresowanych pracowników wydziału o treści niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.