Zarządzenie nr 110/2009/2010 Rektora UAM z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytecką w repozytorium AMUR rozpraw doktorskich bronionych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zarządzenie nr  110/2009/2010
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 20 listopada 2009 roku
w sprawie gromadzenia  i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytecką
w repozytorium AMUR rozpraw doktorskich bronionych na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym / Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. /, § § 4 ust. 1 i 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2004 Nr 15, poz. 128, z poźn. zm.) w zakresie uregulowania zasad i procedur publicznego dostępu do rozpraw doktorskich bronionych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza zarządzam, co następuje:

§1

 1. Doktorant, składając przed obroną ukończoną rozprawę doktorską, dostarcza do właściwego Dziekanatu jeden  z pięciu egzemplarzy rozprawy doktorskiej w wersji elektronicznej (zgodny z wersją drukowaną), w celu zarchiwizowania i udostępnienia w repozytorium AMUR.
 2. Właściwe Dziekanaty przekazują wersję elektroniczną rozprawy doktorskiej do Redakcji repozytorium AMUR (Biblioteka Uniwersytecka, Oddział Informacji Naukowej), wraz z kopią oświadczenia doktoranta, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 3. Redakcja repozytorium AMUR potwierdza, w formie zaświadczenia, przekazanie rozprawy doktorskiej zgodnie z wymaganiami niniejszego zarządzenia (załącznik nr 1), które przekazuje do właściwego Dziekanatu w celu dołączenia do akt przewodu doktorskiego.
 4. Wersja elektroniczna rozprawy doktorskiej jest publicznie dostępna w repozytorium AMUR, na co najmniej 10 dni przed terminem obrony.
§2

 1. Wersja elektroniczna rozprawy doktorskiej powinna być zapisana na płycie CD/DVD w formacie pdf, scalona w jednym pliku i opisana zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. W przypadku rozpraw doktorskich napisanych w języku obcym, abstrakt powinien być napisany w języku polskim, angielskim i w języku, w którym została napisana praca.
§3

 1. Autor rozprawy doktorskiej udziela Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania z rozprawy doktorskiej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
  1.1 w zakresie zwielokrotniania utworu,
  1.2 w zakresie rozpowszechniania utworu w trybie on-line poprzez udostępnianie w Internecie
 2. Autor może ograniczyć zakres korzystania z rozprawy doktorskiej na polach eksploatacji określonych w ust. 1.2 w zakresie udostępniania w sieci AMUnet lub dla wszystkich w sieci Internet.
 3. Wzór oświadczenia o udzieleniu licencji i jej ograniczeniu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 4. Oświadczenie, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 3, autor rozprawy doktorskiej składa do właściwego Dziekanatu wraz z elektroniczną wersją rozprawy doktorskiej, dostarczoną zgodnie z § 1 ust. 1 niniejszego zarządzenia.
 5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się do przechowywania rozprawy doktorskiej w postaci niezmienionej i z poszanowaniem praw osobistych twórcy.
§4

Rozprawy doktorskie, które zostały przekazane do Biblioteki Uniwersyteckiej przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia są udostępniane zgodnie z art. 28 pkt 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dotyczącym udostępniania utworów rozpowszechnionych.

§5

Nadzór nad wykonaniem postanowień zarządzenia w zakresie organizacyjnym powierza się Dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.