Informacje, procedury i obszary działania

 1. Zaliczki
  Sprawę reguluje Zarządzenie nr 37/93/94 Rektora UAM z dnia 20.6.1994.
  W szczególności zwracamy uwagę, że do pobierania zaliczek uprawnieni są pracownicy Uczelni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.
 2. Delegacje krajowe
  Sprawę reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. 236/2002 poz. 1990)
  W szczególności zwracamy uwagę, że:
  1. rozliczenia kosztów podróży należy dokonać w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży
  2. poniesienie kosztów innych niż przejazdy międzymiastowe, dojazdy środkami komunikacji miejscowej, noclegi należy uzasadnić, dotyczy to zwłaszcza korzystania z przejazdów taksówką
 3. Sprzedaż
  Polecenie wystawienia faktury z tytułu wyświadczonych usług (odsprzedanych towarów) należy złożyć najpóźniej 3-go dnia od daty zrealizowania usługi (wydania towaru). Datą zrealizowania usługi jest data podpisania protokółu zdawczo - odbiorczego lub data wysłania wyników przeprowadzonych prac. Wymóg ten związany jest z koniecznością terminowego wystawienia faktury zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
 4. Zaświadczenia uzyskiwane z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Ze względu na tygodniowy okres przygotowywania dokumentów przez ww. instytucje, czas potrzebny na przygotowanie i dostarczenie wniosku o wydanie zaświadczenia oraz na przesłanie zaświadczenia do Uczelni zapotrzebowanie na zaświadczenie prosimy składać na 2 tygodnie przed terminem jego złożenia w instytucji, która takiego zaświadczenia wymaga.
 5. Kwitariusze przychodowe
  Sprawę reguluje instrukcja kasowa wprowadzona Zarządzeniem nr 78/2006/2007 Rektora UAM z dnia 20.4.2007.
  Do odbioru kwitariusza upoważniona jest osoba, którą do przyjmowania wpłat wyznaczył kierownik jednostki zatrudniającej tą osobę.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.