Informacje, procedury i obszary działania

I. Tryb postępowania poprzedzający spis z natury:

 1. Przed spisem z natury kierownik jednostki jest powiadomiony pisemnie (z miesięcznym wyprzedzeniem) o terminie przeprowadzenia w jednostce spisu,
 2. Każda osoba materialnie odpowiedzialna zobowiązana jest oznakować numerami inwentarzowymi środki trwałe zgodnie z wykazem otrzymanym z Działu Ewidencji Majątku (należy również odpowiednio oznakować „środki trwałe obce” np.  granty, prywatne) ,
 3. Środki trwałe zniszczone, bezużyteczne należy zlikwidować zgodnie z trybem obowiązującym w Uczelni,
 4. Na środki trwałe wypożyczone z Uczelni należy sporządzić aktualny „rewers” ze zgodą Rektora, Dziekana, Dyrektora Instytutu, Kanclerza  na jego wypożyczenie,
 5. Na środki trwałe przekazane w użytkowanie innym osobom należy sporządzić dokument „Zmiana miejsca użytkowania” i przekazać go do Działu Ewidencji Majątku celem dokonania odpowiednich zmian w ewidencji.

II. Spis z natury:

 1. Osoba materialnie odpowiedzialna winna jest uczestniczyć w spisie z natury. W przypadku, gdy nie może wziąć udziału w spisie zobowiązana jest upoważnić (na piśmie) osobę ją reprezentującą. Jeśli nie wskaże takiej osoby kierownik jednostki zobowiązany jest wyznaczyć dodatkową osobę z jednostki do komisji spisowej,
 2. W dniu rozpoczęcia spisu osoba materialnie odpowiedzialna ma obowiązek przekazać komisji spisowej wypełniony dokument „Oświadczenie wstępne”, którego wzór (załącznik) jest wysyłany kierownikowi jednostki,
 3. Każda osoba materialnie odpowiedzialna zobowiązana jest okazać komisji spisowej wszystkie środki trwałe stanowiące własność Uczelni, za które ponosi odpowiedzialność materialną (na przedmioty wypożyczone okazać aktualny rewers) jak również „środki obce”,
 4. Na zakończenie spisu osoby materialnie odpowiedzialne podpisują  dokumenty inwentaryzacyjne.

III. Tryb postępowania po zakończonym spisie z natury:

 1. Komisja spisowa dokonuje rozliczenia spisu na podstawie arkuszy spisu z natury i stanu księgowego otrzymanego z Działu Ewidencji Majątku,
 2. W razie niezgodności stwierdzone zostają różnice inwentaryzacyjne (niedobory, nadwyżki), które przekazywane są osobie materialnie odpowiedzialnej do wyjaśnienia,
 3. Osoba materialnie odpowiedzialna zobowiązana jest złożyć do Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej wyjaśnienie przyczyn i okoliczności powstania różnic inwentaryzacyjnych,
 4. Uczelniana Komisja Inwentaryzacyjna analizuje i weryfikuje różnice inwentaryzacyjne, sporządza ze swoich posiedzeń protokoły, które po podpisaniu podlegają zaopiniowaniu przez Kwestora i Kanclerza,
 5. W przypadku uznania przez Kanclerza niedoborów za zawinione osoba materialnie odpowiedzialna otrzymuje pismo o obciążeniu.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.