Choroba zawodowa

Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezpośrednie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, np.:
 • przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat,
 • przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy, np. zespół cieśni w obrębie nadgarstka,
 • choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa - borelioza.
Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych.

Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej dokonuje:
 • pracodawca zatrudniający pracownika, u którego podejrzewa się chorobę zawodową,
 • lekarz orzekający w zakresie chorób zawodowych, który spełnia odpowiednie wymagania kwalifikacyjne. Lekarz ten musi być pracownikiem jednej z jednostek orzeczniczych, I lub II stopnia. skierowania do jednostki orzeczniczej I stopnia nie stosuje się, jeśli zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej zostało dokonane przez lekarza tej jednostki,
 • pracownik lub były pracownik, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę medyczną,
 • w każdym przypadku podejrzenia choroby zawodowej lekarz i lekarz dentysta kieruje na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo braku podstaw do jej rozpoznania.
Komu zgłaszać:
 • właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu,
 • właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.
W jakiej formie:
 • na formularzu określonym w przepisach w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych (Dz.U. 2013. 1379 j.t.)
Dokumenty, które pracownik powinien złożyć w Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy, przy ul. Poznańskiej, w celu stwierdzenia choroby zawodowej:
 • kartę oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej wypełnioną przez kierownika Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • skierowanie od lekarza podejrzewającego chorobę zawodową,
 • dokumentację medyczną z całego okresu leczenia,
 • zaświadczenie z zakładu pracy o stażu pracy z uwzględnieniem liczby godzin dydaktycznych, urlopów dla poratowania zdrowia, innych długotrwałych urlopów,
 • kartę badań profilaktycznych (kserokopia potwierdzona przez lekarza) i orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
 • karty informacyjne z leczenia sanatoryjnego.


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.