Okulary korygujące wzrok stosowane przy obsłudze monitora ekranowego

Pracownikowi użytkującemu monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (co najmniej przez 4 godziny) przysługuje refundacja za okulary korygujące wzrok zgodnie z Zarządzeniem nr 513/2015/2016 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok następuje po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  • przedłożeniu kserokopii orzeczenia lekarskiego, wydanego przez lekarza zakładowego, stwierdzającego potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego;
  • przedłożeniu oryginału faktury VAT z imiennym wskazaniem osoby, dla której okulary zostały wykonane;
  • zakup okularów korygujących wzrok powinien nastąpić w okresie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia lekarskiego.

Opis faktury VAT:

  • pieczątka jednostki zatrudniającej pracownika,
  • pisemne potwierdzenie przez bezpośredniego przełożonego o użytkowaniu przez pracownika monitora ekranowego, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
  • wskazanie źródła finansowania przez jednostkę zatrudniającą pracownika,
  • podpis dysponenta środków finansowych dla danej jednostki organizacyjnej.

Kserokopię orzeczenia lekarskiego wraz z poprawnie opisaną fakturą pracownik
składa w Biurze Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Maksymalna kwota refundacji wynosi 364 zł.

Uwaga:
W przypadku pogorszenia się wzroku, pracownik może zwrócić się do kierownika jednostki organizacyjnej z wnioskiem o skierowanie na badania, przed upływem wyznaczonego przez lekarza zakładowego terminu kolejnego badania profilaktycznego.
Pracownikowi przysługuje refundacja kosztów zakupu okularów na zasadach określonych
w zarządzeniu, jeżeli lekarz zakładowy potwierdzi w orzeczeniu lekarskim, konieczność stosowania okularów korygujących wzrok.© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.