Prace wykonywane na rzecz UAM poza jego obiektami i budynkami oraz przynależnymi do nich terenami i urządzeniami

Prace wykonywane na rzecz UAM poza jego obiektami i budynkami oraz przynależnymi do nich terenami i urządzeniami

W przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych

 1. Osobą odpowiedzialną za organizację stanowisk pracy, zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, jest osoba kierująca pracownikami.
 2. Do prac niebezpiecznych, przy wykonywaniu których występuje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników należą różne typy prac, m.in.: prace remontowe, prace modernizacyjne, prace budowlane, prace prowadzone w wykopach głębokich, prace archeologiczne, prace na wysokości, prace na akwenach, prace podwodne, prace eksploracyjne jaskiń.
 3. Osoba kierująca pracownikami, w porozumieniu z Biurem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, ustala zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników oraz czynniki szkodliwe występujące na poszczególnych stanowiskach pracy, w trakcie wykonywanych prac niebezpiecznych, a następnie określa zasady bezpiecznej pracy i przygotowuje odpowiednią dokumentację oraz ustala rodzaje środków ochrony zbiorowej i środków ochrony indywidualnej.
 4. Biuro Bezpieczeństwa i Higieny Pracy prowadzi rejestr prac niebezpiecznych, zawierający termin realizacji prac, informacje o występujących zagrożeniach oraz spis przekazanych dokumentów.
 5. W przypadku prowadzenia prac przez firmy zewnętrzne, pracownicy tych firm zostają poinformowani o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących na terenie jednostki UAM, na których wykonywane są prace, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, oraz o działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń.

Obowiązki kierownika prac organizującego prace niebezpieczne

Kierownik prac powinien:

 1. Przeszkolić pracowników w zakresie bezpiecznego wykonywania prac niebezpiecznych.
 2. Poinformować pracowników o ryzyku zawodowym oraz zapoznać ich z zagrożeniami występującymi na stanowiskach pracy i działaniach podjętych w celu ograniczenia tych zagrożeń.
 3. Prowadzić rejestr osób przeszkolonych i zapoznanych z występującymi zagrożeniami.
 4. Zapewnić środki ochrony zbiorowej odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac.
 5. Zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze dobrane w zależności od rodzaju wykonywanych prac.
 6. Przygotować odpowiednią dokumentację, w zależności od rodzaju prowadzonych prac niebezpiecznych:
  • projekt robót, np.: projekt określający położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych prac ziemnych,
  • dziennik prac niebezpiecznych,
  • regulaminy i instrukcje bezpiecznej pracy.


Zarządzenie nr 137/2016/2017 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zgłoszenia wykonywania prac
na rzecz UAM poza jego obiektami i budynkami oraz przynależnymi do nich terenami i urządzeniami


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.