Ryzyko zawodowe

Ryzyko zawodowe

Ryzyko zawodowe jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących u pracowników występowanie niekorzystnych skutków zdrowotnych, w wyniku zagrożeń zawodowych, występujących
w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

 
Zgodnie z art. 226 Kp Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane
z wykonywaną pracą, stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, a także informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Ocena ryzyka zawodowego powinna być postrzegana jako proces ciągły, dający podstawy do poprawy warunków pracy. Ocenę ryzyka zawodowego należy przeprowadzić ponownie po każdej zmianie stosowanych urządzeń i materiałów oraz środków bezpieczeństwa - jeżeli mogą mieć wpływ na poziom ryzyka.

Do oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy są wykorzystywane w szczególności informacje dotyczące:

 • lokalizacji stanowiska pracy i realizowanych na nim zadań,
 • stosowanych środków pracy, materiałów i wykonywanych operacji technologicznych,
 • wykonywanych zadań, czynności oraz sposobu i czasu ich wykonywania przez pracujące na stanowisku osoby,
 • wymagań przepisów prawnych i norm, odnoszących się do analizowanego stanowiska,
 • zagrożeń, które już zostały zidentyfikowane i ich źródeł,
 • zagrożeń zewnętrznych mogących negatywnie wpłynąć na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników,
 • możliwych skutków występujących zagrożeń,
 • stosowanych środków ochrony indywidualnej i środków ochrony zbiorowej,
 • wypadków przy pracy oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
 • chorób zawodowych oraz innych dolegliwości zdrowotnych występujących na analizowanych podobnych stanowiskach pracy,
 • działań osób nie zatrudnionych na ocenianym stanowisku pracy, które mogą powodować dodatkowe zagrożenia,
 • psychospołecznego środowiska pracy,
 • zmian, w tym zmian przejściowych i ich wpływu na procesy, materiały, środowisko pracy.


Metoda Risk Score

R = S * E * P

R - Ryzyko zawodowe, wartość liczbowa.
S - potencjalne skutki, średnia arytmetyczna oceny strat ludzkich i materialnych.
E - czas ekspozycji oddziaływania szkodliwych czynników na pracownika.
P- prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia dla pracownika.

Kategoria ryzyka
Wartość[R]
Akcja
1
Akceptowalne
R<20
Żadne działania nie są potrzebne
2
Małe ryzyko
20<=R<70
Potrzebna kontrola
3
Średnie ryzyko
70<=R<200
Potrzebna poprawa
4
Wysokie ryzyko
200<=R<400
Potrzebna natychmiastowa poprawa
5
Bardzo wysokie ryzyko
R>=400
Rozważ wstrzymanie prac

 

Poziom dopuszczalny ryzyka obejmuje kategorie 1 i 2.
Począwszy od kategorii 3 mamy do czynienia z ryzykiem niedopuszczalnym,
według metody Risk Score wymagającym podjęcia działań mających na celu jego obniżenie do poziomu dopuszczalnego.

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego powinna uwzględniać przede wszystkim:

 • stosowane na stanowisku pracy maszyny, narzędzia i materiały,
 • opis wykonywanych zadań,
 • opis występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy,
 • stosowane środki ochrony zbiorowej i środków ochrony indywidualnej,
 • wykaz osób pracujących na danym stanowisku,
 • i inne.

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego jest przechowywana w Biurze Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.