Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

SZKOLENIA W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.
Szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstępne jest prowadzone w formie instruktażu według ramowych programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:
 1. szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej instruktażem ogólnym,
 2. szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej instruktażem stanowiskowym.
Instruktaż ogólny zapewnia uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy i regulaminach pracy, a także z przepisami i zasadami obowiązującymi w zakładzie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
w Biurze Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, ul. Grunwaldzka 6, pokój nr 105 lub 106.
Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Instruktaż stanowiskowy
przeprowadza osoba kierująca pracownikiem, która posiada aktualne szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami, przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku. W  sytuacji nieobecności bezpośredniego przełożonego, szkolenie przeprowadza inna osoba, która posiada szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami oraz odpowiednie doświadczenie praktyczne. Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.
Instruktaż stanowiskowy odbywa się w czasie pracy i jego czas trwania powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy
oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy. Nie powinien być jednak krótszy niż 6 godzin.
Instruktaż stanowiskowy zapewnia uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz bezpiecznym wykonywaniem pracy na tych stanowiskach.

W przypadku wprowadzenia na stanowisku pracy zmian warunków techniczno-organizacyjnych pracownik zatrudniony na tym stanowisku odbywa instruktaż stanowiskowy przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach.

Program instruktażu stanowiskowego
 1. Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:
  1. omówienie warunków pracy z uwzględnieniem:
   • elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika (np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne),
   • elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty),
   • przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu  produkcyjnego (działalności) w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy,
  2. omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami, a także zasad postępowania w razie wypadku lub awarii,
  3. przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania.
 2. Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne.
 3. Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora.
 4. Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora.
 5. Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika.
Odbycie instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego.
Kartę szkolenia wstępnego po odbyciu szkolenia wstępnego pracownik przekazuje do Sekcji Spraw Kadrowych. Karta szkolenia wstępnego przechowywana jest w aktach osobowych pracownika. Dodatkowo do karty szkolenia wstępnego dołączony jest druk oświadczenia, na którym w pkt 1 pracownik potwierdza, że został poinformowany o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, natomiast w pkt 2 osoba kierująca pracownikami potwierdza, że pracownik został dopuszczony  do wykonywania pracy po przedstawieniu orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku oraz po odbyciu szkolenia wstępnego, ze szczególnym uwzględnieniem instruktażu stanowiskowego.

Szkolenie okresowe odbywają:

 • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami,
  w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni,
 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne
  albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pierwsze szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami przeprowadza się w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Pozostali pracownicy powinni uczestniczyć w szkoleniu okresowym w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

Ze szkolenia okresowego może być zwolniona osoba, która:

 • przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego;
 • odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

Częstotliwość z jaką pracownicy powinni odbyć kolejne szkolenie okresowe
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2012/2013 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 11 października 2012 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Potwierdzeniem ukończenia szkolenia okresowego jest zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zaświadczenie przechowywane jest w aktach osobowych pracownika, w Sekcji Spraw Kadrowych.

Terminy szkoleń okresowych ustalane są przez pracowników Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Informacje o terminach znajdują się na Portalu Pracownika.

Informacje o odbytym przez pracownika okresowym szkoleniu w dziedzinie bhp pojawią się w systemie AMUrap w okresie do 3 tygodni od dnia odbycia szkolenia.

Ramowy program instruktażu ogólnego na stanowiskach kierowniczych

 1.  Bezpieczeństwo i higiena pracy – wybrane akty prawne, w tym obowiązujące w Uczelni zarządzenia, regulaminy itd.
 2. Prawa i obowiązki w zakresie bhp:
  • podstawowe obowiązki pracodawcy,
  • podstawowe prawa i obowiązki pracownika,
  • obowiązki osoby kierującej pracownikami.
 3. Społeczna inspekcja pracy - zakres działania wynikający z odrębnych przepisów.
 4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Odpowiedzialność za bezpieczną i higieniczną pracę oraz prawidłową organizację stanowisk pracy.
 6. Szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – organizacja, zasady i istota szkoleń.
 7. Profilaktyczna opieka zdrowotna:
  • obowiązkowe badania lekarskie pracowników,
  • ryzyko zawodowe – podstawowe informacje na temat oceniania i dokumentowania.
 8. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe – omówienie procedur działania
  w zakresie postępowania w przypadku zaistnienia wypadku lub choroby zawodowej. Przedstawienie zagrożeń mogących wystąpić na stanowisku pracy.
 9. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych na stanowisku pracy w tym zasady bezpiecznej pracy z monitorem ekranowym.
 10. 1Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia: krótka charakterystyka szkodliwych czynników występujących na stanowisku pracy.
 11. Omówienie stosowanych środków ochrony zbiorowej.
 12. Informacje rodzajach środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego stosowanych na określonych stanowiskach pracy.
 13. Informacje dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych i uciążliwych warunkach pracy.
 14. Informacja na temat dostępu do opracowań elektronicznych z zakresu bhp.
 15. Procedury postępowania umożliwiające niezwłoczne udzielenie pierwszej pomocy.
 16. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.


Ramowy program instruktażu ogólnego na stanowiskach administracyjno-biurowych, pozostałych pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy – wybrane akty prawne, w tym obowiązujące
  w Uczelni zarządzenia, regulaminy itd.
 2. Prawa i obowiązki w zakresie bhp:
  - podstawowe obowiązki pracodawcy,
  - podstawowe prawa i obowiązki pracownika.
 3. Społeczna inspekcja pracy - zakres działania wynikający z odrębnych przepisów.
 4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa
  i higieny pracy.
 5. Szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – organizacja, zasady i istota szkoleń.
 6. Profilaktyczna opieka zdrowotna:
  - obowiązkowe badania lekarskie pracowników,
  - ryzyko zawodowe – podstawowe informacje na temat oceniania
  i dokumentowania.
 7. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe – omówienie procedur działania
  w zakresie postępowania w przypadku zaistnienia wypadku lub choroby zawodowej. Przedstawienie zagrożeń mogących wystąpić na stanowisku pracy.
 8. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą maszyn
  i innych urządzeń technicznych na stanowisku pracy w tym zasady bezpiecznej pracy z monitorem ekranowym.
 9. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia
  i życia: krótka charakterystyka szkodliwych czynników występujących
  na stanowisku pracy.
 10. Omówienie stosowanych środków ochrony zbiorowej.
 11. Informacje o rodzajach środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego stosowanych na określonych stanowiskach pracy.
 12. Informacje dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych i uciążliwych warunkach pracy.
 13. Informacja na temat dostępu do elektronicznych opracowań z zakresu bhp.
 14. Procedury postępowania umożliwiające niezwłoczne udzielenie pierwszej pomocy.
 15. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.

Ramowy program instruktażu ogólnego na stanowiskach robotniczych

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy – wybrane akty prawne, w tym obowiązujące
  w Uczelni zarządzenia, regulaminy itd.
 2. Prawa i obowiązki w zakresie bhp:
  - podstawowe obowiązki pracodawcy,
  - podstawowe prawa i obowiązki pracownika.
 3. Społeczna inspekcja pracy zakres działania wynikający z odrębnych przepisów.
 4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – organizacja, zasady i istota szkoleń.
 6. Profilaktyczna opieka zdrowotna:
  - obowiązkowe badania lekarskie pracowników,
  - ryzyko zawodowe – podstawowe informacje na temat oceniania i dokumentowania.
 7. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe – omówienie procedur działania
  w zakresie postępowania w przypadku zaistnienia wypadku lub choroby zawodowej. Przedstawienie zagrożeń mogących wystąpić na stanowisku pracy.
 8. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą maszyn
  i innych urządzeń technicznych na stanowisku pracy.
 9. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia
  i życia: krótka charakterystyka szkodliwych czynników występujących
  na stanowisku pracy.
 10. Omówienie stosowanych środków ochrony zbiorowej.
 11. Informacje o rodzajach środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego stosowanych na określonych stanowiskach pracy.
 12. Informacje dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych oraz o uciążliwych warunkach pracy.
 13. Informacja na temat dostępu do elektronicznych opracowań z zakresu bhp.
 14. Procedury postępowania umożliwiające niezwłoczne udzielenie pierwszej pomocy.
 15. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.

Ramowy program instruktażu ogólnego na stanowiskach nauczyciela akademickiego

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy – wybrane akty prawne, w tym obowiązujące
  w Uczelni zarządzenia, regulaminy itd.
 2. Prawa i obowiązki w zakresie bhp:
  - podstawowe obowiązki pracodawcy,
  - podstawowe prawa i obowiązki pracownika,
  - obowiązki osoby kierującej pracownikami.
 3. Społeczna inspekcja pracy zakres działania wynikający z odrębnych przepisów.
 4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Odpowiedzialność za bezpieczną i higieniczną pracę oraz prawidłową organizację stanowisk pracy.
 6. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – organizacja, zasady i istota szkoleń.
 7. Profilaktyczna opieka zdrowotna:
  - obowiązkowe badania lekarskie pracowników,
  - ryzyko zawodowe – podstawowe informacje na temat oceniania
  i dokumentowania.
 8. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe – omówienie procedur działania
  w zakresie postępowania w przypadku zaistnienia wypadku lub choroby zawodowej. Przedstawienie zagrożeń mogących wystąpić na stanowisku pracy.
 9. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą maszyn
  i innych urządzeń technicznych na stanowisku pracy, w tym zasady bezpiecznej pracy z monitorem ekranowym.
 10. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia
  i życia: krótka charakterystyka szkodliwych czynników występujących
  na stanowisku pracy.
 11. Podstawowe obowiązki nauczyciela akademickiego, w zakresie bezpieczeństwa
  i higieny pracy wynikające z obowiązujących przepisów.
 12. Omówienie stosowanych środków ochrony zbiorowej.
 13. Informacje o rodzajach środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego stosowanych na określonych stanowiskach pracy.
 14. Informacje dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych i uciążliwych warunkach pracy.
 15. Informacja na temat dostępu do elektronicznych opracowań z zakresu bhp.
 16. Procedury postępowania umożliwiające niezwłoczne udzielenie pierwszej pomocy.
 17. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.

Ramowy program instruktażu ogólnego na stanowiskach nauczyciela akademickiego (wydziały doświadczalne)

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy – wybrane akty prawne, w tym obowiązujące
  w Uczelni zarządzenia, regulaminy itd.
 2. Prawa i obowiązki w zakresie bhp:
  - podstawowe obowiązki pracodawcy,
  - podstawowe prawa i obowiązki pracownika,
  - obowiązki osoby kierującej pracownikami.
 3. Społeczna inspekcja pracy zakres działania wynikający z odrębnych przepisów.
 4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Odpowiedzialność za bezpieczną i higieniczną pracę oraz prawidłową organizację stanowisk pracy.
 6. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – organizacja, zasady
  i istota szkoleń.
 7. Profilaktyczna opieka zdrowotna:
  - obowiązkowe badania lekarskie pracowników,
  - ryzyko zawodowe – podstawowe informacje na temat oceniania
  i dokumentowania.
 8. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe – omówienie procedur działania
  w zakresie postępowania w przypadku zaistnienia wypadku lub choroby zawodowej. Przedstawienie zagrożeń mogących wystąpić na stanowisku pracy.
 9. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą maszyn
  i innych urządzeń technicznych na stanowisku pracy, w tym zasady bezpiecznej pracy z monitorem ekranowym.
 10. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia
  i życia: krótka charakterystyka szkodliwych czynników występujących
  na stanowisku pracy.
 11. Zasady bezpiecznej pracy w laboratorium w narażeniu na działanie czynników chemicznych, czynników biologicznych lub czynników fizycznych.
 12. Podstawowe obowiązki nauczyciela akademickiego, w zakresie bezpieczeństwa
  i higieny pracy wynikające z obowiązujących przepisów.
 13. Omówienie stosowanych środków ochrony zbiorowej.
 14. Informacje o rodzajach środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego stosowanych na określonych stanowiskach pracy.
 15. Informacje dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych i uciążliwych warunkach pracy.
 16. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady pierwszej pomocy.
 17. Informacja na temat dostępu do elektronicznych opracowań z zakresu bhp.
 18. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.

CZĘSTOTLIWOŚĆ SZKOLEŃ OKRESOWYCH
W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Grupa pracowniczaCzęstotliwość
Pracownicy administracyjno-biurowi6 lat
Pracownicy naukowo-dydaktyczni, naukowo-techniczni, inżynieryjno-techniczni wydziałów przyrodniczych5 lat
Pracownicy pozostałych wydziałów,
Pracownicy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
Pracownicy pozostałych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,
Pracownicy bibliotek,
Pracownicy obsługi: portierzy, szatniarze, porządkowe, kierowcy
5 lat
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych5 lat
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych3 lata


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.