Wypadek przy pracy

Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.
Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan zdrowia na to pozwala, powinien niezwłocznie poinformować o wypadku swojego przełożonego.
Przełożony poszkodowanego pracownika, po otrzymaniu informacji o wypadku, zawiadamia Inspektorat BHP, na druku Zawiadomienie o wypadku.

Ponadto każdy pracownik, który był świadkiem wypadku lub został o nim poinformowany, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić przełożonego.

W ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, powołany przez Rektora zespół powypadkowy, ustala okoliczności i przyczyny wypadku, a następnie sporządza protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, z którego treścią zostaje zapoznany poszkodowany pracownik lub rodzina zmarłego pracownika.

Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca, nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia. Zatwierdzony protokół otrzymuje poszkodowany pracownik lub rodzina zmarłego pracownika.

Z tytułu wypadku przy pracy przysługują następujące świadczenia:

 1. zasiłek chorobowy” – dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;
 2. świadczenie rehabilitacyjne” – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;
 3. zasiłek wyrównawczy” – dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 4. jednorazowe odszkodowanie” – dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 5. jednorazowe odszkodowanie” – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
 6. renta z tytułu niezdolności do pracy” – dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
 7. renta szkoleniowa” – dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy
  w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;
 8. renta rodzinna” – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
 9. dodatek do renty rodzinnej” – dla sieroty zupełnej;
 10. dodatek pielęgnacyjny;
 11. pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku  z wypadkiem przy pracy
lub chorobą zawodową dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji (druk N-9).
Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ustala lekarz orzecznik lub komisja lekarska.


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.