Wypadek w drodze do i z pracy

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się:

 • zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do pracy lub z miejsca wykonywania zatrudnienia jeśli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana,
 • gdy wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.


Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy
do domu również drogę do miejsca lub z miejsca: 

 • innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,
 • zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,
 • zwykłego spożywania posiłków,
 • odbywania nauki lub studiów.

Pracownik, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, zawiadamia niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.
Przełożony poszkodowanego pracownika, po otrzymaniu informacji o wypadku, zawiadamia Inspektorat BHP na druku Zawiadomienie o wypadku.

Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w drodze do pracy lub z pracy dokonuje się w karcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy w przeciągu 14 dni od momentu uzyskania zawiadomienia o wypadku.

Kartę wypadku sporządza się w dwóch egzemplarzach, z czego:

 1. jeden otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny,
 2. drugi przechowuje się w dokumentacji powypadkowej.

Uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy następuje na podstawie:

 1. oświadczenia poszkodowanego, członka jego rodziny lub świadków co do czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia,
 2. informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy,
 3. ustaleń sporządzającego kartę.© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.