Czas pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Czas pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

DOBA – 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy.

TYDZIEŃ – 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego (od pierwszego dnia miesiąca).

Okresy odpoczynku i dni wolne od pracy

Ustalając harmonogram pracy należy pracownikowi zapewnić:

 • w każdej dobie co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku;
 • w każdym tygodniu co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

Z wyjątkiem przypadków dozwolonej pracy w niedzielę, odpoczynek ten powinien przypadać w niedzielę.

W związku z koniecznością zapewnienia 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku nie można zatrudniać pracownika dłużej niż przez 6 dni w tygodniu.

W przypadkach niemożności zapewnienia pracownikowi 11 – godzinnego nieprzerwanego odpoczynku z powodu szczególnych, losowych zdarzeń związanych z koniecznością ochrony mienia, usuwania awarii pracownikowi przysługuje równoważny okres odpoczynku (równy co najmniej liczbie godzin przepracowanych).

W rozkładach czasu pracy przewidujących pracę w niedzielę należy zapewnić pracownikowi łączną liczbę dni wolnych od pracy w przyjętym (1- miesięcznym) okresie rozliczeniowym odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w tym okresie (liczba dni wolnych = niedziele + soboty + święta).

Pracownikowi wykonującemu pracę w godzinach nadliczbowych w dniu wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony do końca okresu rozliczeniowego, w terminie uzgodnionym z pracownikiem.

Harmonogramy pracy powinny zatem określać dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, określać dni wyznaczone jako wolne za pracę wyznaczoną w niedziele lub święto.

Harmonogramy pracy pracowników zatrudnionych w systemie pracy zmianowej winny przewidywać pracę poszczególnych pracowników na wszystkich zmianach.

Praca w niedziele i święta

Pracą w niedzielę i święto jest praca wykonywana między godziną 600 w tym dniu a godziną 600 w następnym dniu (nie dotyczy pracowników pracujących w systemie ciągłym, czyli pracowników portierni, recepcji, ratowników).

Pracownikowi wykonującemu prace w niedzielę i święta należy zapewnić inny dzień wolny od pracy w terminach:

1) Dzień wolny w zamian za pracę w niedziele zapewnia się

 • w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po niedzieli
 • do końca okresu rozliczeniowego
 • w przypadku braku możliwości udzielenia dnia wolnego w powyższych terminach pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 100 % wynagrodzenia.

2) Dzień wolny w zamian za pracę w święto zapewnia się

 • w ciągu okresu rozliczeniowego
 • jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie dnia wolnego, pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 100 % wynagrodzenia.

Pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy.

Praca w godzinach nadliczbowych

Pracą w godzinach nadliczbowych jest:

 • praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy (8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień),
 • praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy (pracownicy portierni zatrudniani w systemie zmian 12 godzinnych – pracą w godzinach nadliczbowych jest praca powyżej 12 godzin i powyżej przeciętnie 40 godzin na tydzień).

Liczba godzin nadliczbowych na dobę dla poszczególnego pracownika nie może przekroczyć 5 godzin, wynika to z konieczności zapewnienia pracownikowi w każdej dobie 11- godzinnego nieprzerwanego odpoczynku.

Liczba godzin nadliczbowych nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym.

Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w okresie rozliczeniowym

Za pracę w godzinach nadliczbowych w dniu wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy przysługuje dzień wolny od pracy udzielony do końca okresu rozliczeniowego, a jeżeli nie ma możliwości udzielenia dnia wolnego dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia za każda godzinę nadliczbową.

Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje dodatek w wysokości:

1) 100 % wynagrodzenia – za prace w godzinach nadliczbowych przypadających:

 • w nocy
 • w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy
 • w dniu wolnym od pracy udzielonym w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z rozkładem czasu pracy.

Dodatek 100% przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatków wymienionych powyżej.

2) 50 % wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych w każdym innym dniu, za który nie przysługuje dodatek 100%.

Harmonogram pracy nie może obejmować pracy w godzinach nadliczbowych (chyba,
że wynika to z 12 godzinnego systemu czasu pracy).

Praca w porze nocnej

Pracownik pracujący w nocy – pracownik, którego rozkład pracy obejmuje:

 • w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej

lub

 • którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną.

Za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej. Pora nocna obejmuje godziny od 2100 jednego dnia do 700 następnego dnia.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.