Programy Narodowego Centrum Nauki

Ogłoszone konkursy :

 

OPUS 17 na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz niezależnie od etapu kariery naukowej i posiadanego stopnia/tytułu naukowego. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

dokumentacja konkursowa:  https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus17

 

PRELUDIUM 17 na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz nieposiadający stopnia naukowego doktora. W konkursie można uzyskać środki w wysokości maksymalnie 70 000, 140 000 lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. W budżecie projektu można zaplanować zakup aparatury, której koszt nie może przekroczyć 30% wartości projektu. Zespół badawczy może składać się maksymalnie z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Dokumentacja konkursowa: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium17

Nabór wniosków OPUS i PRELUDIUM trwa do 17 czerwca 2019. Wnioski składa się w systemie https://osf.opi.org.pl/. Formularze zostaną udostępnione w terminie późniejszym.


Konkurs MOZART jest przeprowadzany przez Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) wspólnie z agencją Austrian Science Fund (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, zwaną dalej „FWF”), zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, zwaną dalej „LAP”). Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem austriackim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. W konkursie MOZART można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Konkurs MOZART jest organizowany w trybie naboru ciągłego.

Dokumentacja konkursowa: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/mozart


MINIATURA, czyli „małe granty” - umożliwi sfinansowanie pojedynczych działań naukowych służących realizacji badań naukowych. Tzw. „małe granty” można będzie przeznaczyć m.in. na badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazdy badawcze i konferencyjne. Konkurs skierowany jest do osób z tytułem doktora, które dotąd nie kierowały realizacją projektów badawczych, ani nie były laureatami konkursów stypendialnych i stażowych finansowanych przez NCN.

Laureaci otrzymają na swoje projekty od 5 tys. zł do 50 tys. zł. Nabór wniosków będzie ciągły, a procedura oceny uproszczona, dzięki czemu czas wydania decyzji o finansowaniu skróci się do trzech miesięcy. Budżet zaplanowano na 20 mln zł.

W 2019 r. nabór wniosków od 1 kwietnia do 30 września 2019 r.

 

Stanowisko Narodowego Centrum Nauki w sprawie stypendiów naukowych wypłacanych w projektach badawczych finansowanych przez NCN

Narodowe Centrum Nauki informuje, że stypendia naukowe nie mogą być wypłacane w projektach zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów:
•    OPUS 1 do OPUS 5
•    PRELUDIUM 1 do PRELUDIUM 5
•    SONATA 1 do SONATA 5
•    HARMONIA 1 do HARMONIA 4
•    MAESTRO 1 do MAESTRO 4
•    SONATA BIS 1 do SONATA BIS 2
•    SYMFONIA 1
•    POLONEZ 1
W projektach zakwalifikowanych do finansowania w pozostałych konkursach wypłata stypendiów naukowych dla młodych naukowców jest możliwa, jeśli pozwalają na to warunki konkursowe, określone w ogłoszeniach o poszczególnych konkursach oraz w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  – Wolne od podatku dochodowego są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W związku z powyższym istotne jest, aby stypendia były wypłacane zgodnie z Regulaminem oraz wnioskiem.
Przedstawione stanowisko Narodowego Centrum Nauki w zakresie zmian w sposobie przyznawania i wypłaty stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych, nie jest wiążące dla organów podatkowych, które samodzielnie dokonują oceny skutków podatkowych rozpatrywanych sytuacji. Do wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, w przypadku dokonania zmian (akceptowanych przez Centrum, lub które uzyskają zgodę Centrum) w sposobie przyznania i wypłacania stypendiów, w stosunku do informacji zawartych we wniosku, właściwy jest Minister Finansów.
Narodowe Centrum Nauki nie jest również uprawnione do wydawania wyjaśnień dotyczących obowiązku odprowadzania od stypendiów składek na ubezpieczenie społeczne. Aby uzyskać informacje na ten temat, należy zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie zmiany można wprowadzić?
I. ZMIANY AKCEPTOWANE PRZEZ NCN
II. ZMIANY NIEDOPUSZCZALNE
III. DODATKOWE INFORMACJE
.
Ilekroć w tej sekcji jest mowa o:
1.     Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzony uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. i zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 25 lipca 2013 r. znak DKN.ZNU.6100.28.2013.BS.1
2.    konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs, ogłaszany przez kierownika projektu, zgodnie z Regulaminem, w celu wyboru stypendysty, któremu będzie wypłacane stypendium w projekcie badawczym.
3.    wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o finansowanie projektu badawczego, złożony w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki i poddany ocenie Zespołu Ekspertów.
4.    Centrum – należy przez to rozumieć Narodowe Centrum Nauki.


Stanowisko NCN w sprawie zatrudnienia w projektach finansowanych przez NCN

W nawiązaniu do komunikatu NCN z 5 listopada 2014 r. dotyczącego kwestii wyłączenia obowiązku stosowania postępowania konkursowego w stosunku do osób zatrudnionych w projektach finansowanych przez NCN informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyłączenie obowiązku stosowania postępowania konkursowego, o którym mowa w art. 118 a ust. 4 pkt. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, odnosi się do nauczycieli akademickich będących beneficjentami krajowych konkursów ogłaszanych przez NCN.
Oznacza to, iż ów wyjątek dotyczy wyłącznie osób, których dane osobowe zostały ujawnione we wniosku o finansowanie projektu badawczego oraz ich dorobek naukowy poddany został ocenie przez niezależnych ekspertów.
Wyłączenie obowiązku stosowania procedury konkursowej nie znajduje zastosowania wobec wykonawców zatrudnionych w trakcie realizacji projektów badawczych, których ankieta dorobku naukowego nie znajdowała się we wniosku grantowym i nie była poddana ocenie eksperckiej.

 Koszty w projektach – przewodnik: 

http://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2015-06-15/maestro7-zal5.pdf

 ......................................................................................................................

 Rachunek bankowy do obsługi projektów od 15 edycji:

Santander Bank Polska S.A.

54 1090 1362 0000 0001 3089 8091 

Dane jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN


Wszystkie poniższe dane są wymagane na etapie przygotowywania wniosku w systemie OSF – w części Wnioskodawca.

Wnioskodawca: Status wnioskodawcy: Uczelnia lub Osoba fizyczna

Podmioty realizujące: poziom 1:  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Elektroniczny identyfikator podmiotu: bd

Rodzaj identyfikatora: bd

Kierownik podmiotu / Osoba uprawniona do reprezentacji: prof dr hab Ryszard Naskręcki, prorektor

Numer NIP: 7770006350

Numer REGON: 000001293

KRS: NIE DOTYCZY

Informacje Dodatkowe:

Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? TAK

Klasyfikacja podmiotu zgodnie z ustawą o finansach publicznych: Uczelnie publiczne

Czy podmiot pozostaje pod zarządem komisarycznym lub znajduje się w toku likwidacji bądź postępowania upadłościowego? NIE 

Czy podmiot otrzymuje subwencję na prowadzenie działalności naukowej? TAK 

Informacje kontaktowe

Numer telefonu: (61) 829-43-07, (61) 829-43-08, (61) 829-43-38, (61) 829-43-67, (61) 829-43-77, (61) 829-43-92, (61) 852-64-25

Adres e-mail: rectorof@amu.edu.pl

Adres strony www: www.amu.edu.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ESP (ePUAP): /UAM/skrytka

UPP / UPD: Urzędowe Poświadczenie Dostarczenia (UPP)

Adres siedziby: ul. H. Wieniawskiego 1 , 61-712 wielkopolskie, Poznań, Polska

Adres kontaktowy: ul. H. Wieniawskiego 1 , 61-712 wielkopolskie, Poznań, Polska 

Pomoc publiczna:

Czy finansowanie będzie stanowiło pomoc publiczną? NIE

Kierownik (PI) i osoby reprezentujące podmiot zapoznały się z zasadami występowania pomocy publicznej: TAK

·      

·         

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.