Zasady udzielania urlopów związanych z wyjazdami zagranicznymi

 1. Wyjazdy do 1 miesiąca traktowane są jako podróże służbowe, na podstawie delegacji służbowej. Pracownik składa wypełnione zgłoszenie wyjazdu za granicę w dziale Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą.
 2. Wyjazdy powyżej 1 miesiąca mogą być traktowane jako wyjazdy w ramach jednego z urlopów:
  1. urlopy naukowe płatne:

   o tzw. urlopy „siódemkowe”, z których mogą korzystać doktorzy habilitowani i profesorowie;

   o urlop naukowy na przygotowanie rozprawy habilitacyjnej, z którego mogą korzystać osoby posiadające stopień naukowy doktora i zamierzające uzyskać stopień naukowy doktora habilitowanego;

   o urlop naukowy dla przygotowania rozprawy doktorskiej;

   Pracownik składa w Dziale Kadr i Organizacji wniosek o udzielenie urlopu wraz ze zgłoszeniem wyjazdu za granicę. Wyjazd jest możliwy dopiero po pozytywnym zaopiniowaniu urlopu przez radę wydziału oraz rektora (wniosek taki powinien być przedstawiony odpowiednio wcześniej).

   Skorzystanie z jednej z wymienionych wyżej form urlopu naukowego możliwe jest po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez dziekana, który ustala wymagania niezbędne dla podjęcia decyzji w tej sprawie. W szczególności ważne jest, aby udzielenie urlopu naukowego nie pociągnęło za sobą ponadwymiarowych godzin dydaktycznych.

   Udzielenie urlopu naukowego jest równoznaczne z wypłacaniem zainteresowanemu pełnego wynagrodzenia ( z wyłączeniem dodatku funkcyjnego) w czasie trwania urlopu i tym samym z opłacaniem przez UAM składki ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego.

  2. urlop naukowy bezpłatny – nie może on każdorazowo przekroczyć 3 lat.

   Pracownik składa w Dziale Kadr i Organizacji wniosek o udzielenie urlopu wraz ze zgłoszeniem wyjazdu za granicę. Wyjazd jest możliwy dopiero po pozytywnym zaopiniowaniu urlopu przez rektora.

   Skorzystanie z tej formy urlopu możliwe jest po przedstawieniu umotywowanego wniosku nauczyciela akademickiego pozytywnie zaopiniowanego przez radę wydziału oraz rektora.

   Korzystający z urlopu bezpłatnego winni indywidualnie ustalać w ZUS wysokość składki i troszczyć się o jej terminowe uiszczanie, natomiast w sprawie kontynuacji ubezpieczenia zdrowotnego pracownik powinien skontaktować się z Narodowym Funduszem Zdrowia.

   Po powrocie z urlopu bezpłatnego należy pisemnie zgłosić podjęcie obowiązków służbowych w DKiO.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.