Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie zamówienia publicznego

1.1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W opisie przedmiotu zamówienia (w trybach konkurencyjnych) nie wolno używać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Wyjątkiem od powyższego jest sytuacja wynikające ze specyfiki przedmiotu zamówienia oraz niemożność dokonania opisu za pomocą dostatecznie dokładnych określeń - w tej sytuacji należy dopuścić składanie ofert równoważnych.

1.2. Potencjalni wykonawcy.

Należy podać nazwę i adres wykonawcy, któremu zamierzamy zlecić zamówienie (w przypadku zapytania o cenę należy wskazać co najmniej 5 wykonawców do których zostanie skierowane zapytanie).
Nie wypełnia się tego punktu w przypadku wnioskowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego i ograniczonego.

2. Rodzaj zamówienia.

Należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat w zależności czy przedmiotem zamówienia jest dostawa, usługa bądź robota budowlana.

3.1. Proponowany tryb postępowania.

Należy zaproponować jeden z trybów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, zapytanie o cenę, wolna ręka – wpisać art. 67 z odpowiednim ustępem i punktem, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia.
W przypadku, gdy do zamówienia nie będzie stosowało się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych należy wpisać art. 4 z odpowiednim punktem.

3.2. Uzasadnienie.

Należy podać dokładne uzasadnienie faktyczne w każdym przypadku, gdy odstępujemy od podstawowych trybów konkurencyjnych jakimi są przetarg nieograniczony i ograniczony.

4. Osoba dokonująca ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Nie wolno wpisywać w tym punkcie danych przyszłego wykonawcy. Osobą dokonującą ustalenia wartości musi być pracownik UAM, który może opierać swoje ustalenia np. na analizie rynku.
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych data ustalenia wartości dla dostaw i usług nie może być wcześniejsza niż 3 m-ce przed wszczęciem postępowania, a dla robót budowlanych nie może być wcześniejsza niż 6 m-cy przed wszczęciem postępowania.

5. Szacunkowa wartość netto zamówienia.

Ustalenia wartości zamówienia należy dokonać z należytą starannością. Wartość tę podaje się w kwocie netto, tj. bez podatku od towarów i usług.

6. Kwota brutto, którą zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Jest to kwota brutto czyli zawierająca podatek od towarów i usług którą wnioskodawca zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Może ona wynikać np. z planu finansowego, dotacji, projektu „unijnego”, itd.  Kwota ta nie musi być tożsama z wartością szacunkową zamówienia, może być od niej wyższa.
W przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta przekroczy tę kwotę będzie stanowiło to podstawę do unieważnienia postępowania.

7. Źródło finansowania.

Należy podać źródło finansowania słownie lub używając numeru subkonta.
Podpis wnioskodawcy – podpisuje się osoba wnioskująca o zamówienie, która zwraca się do dysponenta środków finansowych o zgodę na sfinansowanie zamówienia.
Podpis osoby dysponującej środkami – podpisuje się osoba, która dysponuje środkami wskazanymi w pkt. 7 wniosku.

8. Termin realizacji zamówienia.

Należy podać termin do którego zamówienie winno być wykonane lub podać okres czasu przez jaki ma być wykonywane. Termin ten musi być realny.
DZP nie przyjmie wniosku w którym podany termin realizacji będzie wcześniejszy niż data złożenia wniosku.

9. Proponowane kryteria oceny ofert, inne niż cena, z podaniem ich wag procentowych, opisu i sposobu oceny, warunki udziału wykonawców w postępowaniu, istotne elementy umowy i inne uwagi.

10. Imię i nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail osoby odpowiedzialnej za kontakt z DZP.

11. Stwierdzam posiadanie środków finansowych lub ujęcie ich w planie finansowym.

DZP przekazuje wniosek do Kwestury w celu uzyskania stosownego potwierdzenia.

12. Dekretacja Działu Zamówień Publicznych.

DZP akceptuje zaproponowany przez wnioskodawcę tryb udzielenia zamówienia lub proponuje inny.

13. Proponowany skład Komisji Przetargowej.

W przypadku przetargu nieograniczonego i ograniczonego należy podać osoby (1-3) które będą reprezentowały jednostkę wnioskującą w Komisji przetargowej.

14. Decyzja Rektora lub osoby upoważnionej.

DZP przedkłada wniosek Rektorowi lub osobie upoważnionej przez Rektora w celu podjęcia decyzji o udzieleniu zamówienia, w szczególności, o trybie jego udzielenia.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.