Dział Zamówień Publicznych

Brak wiadomości do wyświetlenia.


Zadania

Dział Zamówień Publicznych zajmuje się obsługą administracyjną następujących spraw:

  1. prowadzenie Centralnego Rejestru Zamówień w Uczelni,
  2. przyjmowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, sprawdzanie wniosku pod względem zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz weryfikacja zaproponowanego we wniosku trybu udzielenia zamówienia,
  3. przeprowadzanie procedury realizacji zamówień zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności uczestnictwo w opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obsługa formalno-prawna postępowań o udzielenie zamówienia, przygotowanie projektów umów lub istotnych postanowień umownych oraz tekstów umów,
  4. powoływanie Komisji przetargowych oraz uczestnictwo w pracach Komisji,
  5. publikacja ogłoszeń w sprawach zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych.