Level 1 Item Strona główna
Level 1 Item Poczta pracownicza
Level 1 Item Kategorie
Level 2 Item Kadry, BHP, sprawy socjalne, związki zawodowe
Level 3 Item Kadry
Level 4 Item Aktualności - kadry - ostatnie
Level 5 Item Aktualności - kadry - wszystkie
Level 4 Item Dział Kadr i Organizacji
Level 5 Item Aktualności - DKiO - ostatnie
Level 6 Item Aktualności - DKiO - wszystkie
Level 5 Item Pracownicy
Level 5 Item Zarządzenia
Level 6 Item Statut Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Level 6 Item Regulamin organizacyjny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Level 6 Item Regulamin pracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Level 6 Item Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Level 6 Item Zarządzenie nr 350/2018/2019 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zakresu obowiązków nauczyciela akademickiego
Level 6 Item Zarządzenie nr 328/2018/2019 Rektora UAM z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie kryteriów oceny okresowej, trybu i podmiotu dokonującego ocen okresowych nauczycieli akademickich w latach 2019 i 2020
Level 6 Item Zarządzenie nr 120/2018/2019 Kanclerza UAM z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia terminów, w których Pływalnia Uniwersytecka będzie nieczynna w 2019 roku
Level 6 Item Zarządzenie nr 119/2018/2019 Kanclerza UAM z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy na 2019 rok dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Level 6 Item Zarządzenie nr 225/2017/2018 Rektora UAM z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Level 7 Item Zarządzenie nr 274/2018/2019 Rektora UAM z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Level 7 Item Zarządzenie nr 323/2018/2019 Rektora UAM z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Level 6 Item Zarządzenie nr 224/2017/2018 Rektora UAM z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ocen okresowych pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej, naukowo–technicznych, inżynieryjno–technicznych,
Level 6 Item Zarządzenie nr 104/2016/2017 Rektora UAM z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zasad i trybu finansowania kosztów związanych z kształceniem pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Level 6 Item Zarządzenie Nr 3 /2016/2017 Rektora UAM z dnia 2 września 2016 roku w sprawie obniżenia pensum dla osób pełniących funkcje: rektora, prorektora, dziekana i prodziekana do spraw studenckich, dyrektora oraz wicedyrektora instytutu do spraw studenckich
Level 6 Item Zarządzenie Nr 460/2015/2016 Rektora UAM z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników UAM niebędących nauczycielami akademickimi
Level 6 Item Zarządzenie nr 351/2014/2015 Rektora UAM z dnia 16 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia informatycznego systemu AMURAP
Level 6 Item Uchwała nr 119/2014 Senatu UAM z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie kryteriów udzielania zgody przez rektora na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich oraz zawiadamiania rektora o prowadzeniu działalności gospodarczej
Level 6 Item Uchwała nr 98/2013 Senatu UAM z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli akademickich w roku 2014
Level 6 Item Zarządzenie nr 51/2012/2013 Rektora UAM z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie informatycznego Uczelnianego Systemu Kart Pracy
Level 6 Item Zarządzenie nr 28/2012/2013 Kanclerza UAM z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy na 2013 rok dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Level 6 Item Uchwała nr 321/2011/2012 Senatu UAM z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk
Level 6 Item Zarządzenie nr 286/2011/2012 Rektora UAM w Poznaniu z dnia 3 października 2011 r. w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich
Level 6 Item Uchwała nr 245/2011 Senatu UAM z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu w sprawie zasad i trybu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora UAM
Level 6 Item Porozumienie z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie zasad podwyższania wynagrodzeń zasadniczych pracownikom UAM
Level 6 Item Uchwała Nr 166/2010 Senatu UAM z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie łączenia stanowisk, zaliczania do minimum kadrowego oraz ponownego zatrudniania nauczycieli akademickich
Level 7 Item Uchwała nr 101/2007 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim
Level 6 Item Zarządzenie nr 97/2009/2010 Rektora UAM z dn. 30 września 2009r. w spr. szczegółowych zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w real. projektów finans. ze środków pochodządzych z innych źródeł niż określ. w art. 94 ust. 1 us
Level 6 Item Zarządzenie nr 46 w sprawie warunków przyznawania i finansowania ekwiwalentu mieszkaniowego dla cudzoziemców zatrudnionych w UAM
Level 6 Item Uchwała nr 101/2007 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim
Level 6 Item Uchwała nr 94/2006 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowego określenia statusu profesora-seniora w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza
Level 5 Item Formularze i wzory dokumentów Działu Kadr i Organizacji
Level 6 Item Dokumenty w języku angielskim
Level 5 Item Informacje, procedury i obszary działania
Level 6 Item Minimum kadrowe na kierunkach studiów - Zasady wliczania do minimum kadrowego
Level 7 Item Minimum kadrowe - przepisy
Level 6 Item Procedury
Level 7 Item Nauczyciele akademiccy
Level 8 Item Nawiązanie po raz pierwszy stosunku pracy na podstawie umowy o pracę z nauczycielem akademickim
Level 8 Item Nawiązanie po raz kolejny stosunku pracy na podstawie umowy o pracę z nauczycielem akademickim
Level 8 Item Nawiązanie po raz pierwszy stosunku pracy na podstawie mianowania z nauczycielem akademickim
Level 8 Item Nawiązanie po raz kolejny stosunku pracy na podstawie mianowania z nauczycielem akademickim
Level 8 Item Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim
Level 8 Item Obniżenie pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego
Level 8 Item Urlop bezpłatny
Level 8 Item Urlop naukowy "siódemkowy"
Level 8 Item Urlop szkoleniowy na wyjazd za granicę
Level 8 Item Urlop zdrowotny (obowiązuje od 1.10.2014 r.)
Level 8 Item Wnioski o emeryturę lub rentę
Level 8 Item Zasady ogłaszania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich
Level 9 Item Dokumenty konkursowe
Level 8 Item Zawarcie porozumienia o współpracy z profesorem seniorem
Level 8 Item Zgłaszanie oraz udokumentowanie zmian
Level 7 Item Pozostali pracownicy
Level 8 Item Nawiązanie po raz pierwszy stosunku pracy na podstawie umowy o pracę z pracownikiem niebędącym nauczycielem akademickim
Level 8 Item Nawiązanie po raz kolejny stosunku pracy na podstawie umowy o pracę z pracownikiem niebędącym nauczycielem akademickim
Level 8 Item Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem niebędącym nauczycielem akademickim
Level 8 Item Urlop bezpłatny
Level 8 Item Czas pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Level 8 Item Karty pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Level 8 Item Premia
Level 8 Item Wnioski o emeryturę lub rentę
Level 8 Item Zgłaszanie oraz udokumentowanie zmian
Level 4 Item Regulacje prawne dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu
Level 5 Item Zarządzenie nr 36/2016/2017 Rektora UAM z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przeciwdziałania praktykom dyskryminacyjnym w UAM
Level 4 Item Oferty pracy
Level 3 Item Aktualności - socjalne - ostatnie
Level 4 Item Aktualności - socjalne - wszystkie
Level 3 Item Inspektorat BHP
Level 4 Item Aktualności - BHP - ostatnie
Level 5 Item Aktualności - BHP - wszystkie
Level 4 Item Pracownicy
Level 4 Item Zarządzenia
Level 5 Item Zarządzenie nr 137/2016/2017 Rektora UAM z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zgłoszenia wykonywania prac na rzecz UAM poza jego obiektami i budynkami oraz przynależnymi do nich terenami i urządzeniami
Level 5 Item Zarządzenie nr 129/2016/2017 Rektora UAM z dnia 14 września 2017 roku w sprawie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
Level 5 Item Zarządzenie nr 21/2016/2017 Rektora UAM z dnia 6 października 2016 roku w sprawie powołania Rektorskiej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na kadencję 2016-2020
Level 5 Item Zarządzenie nr 388/2014/2015 Rektora UAM z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy prowadzeniu prac ziemnych
Level 5 Item Zarządzenie nr 103/2009 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 9 października 2009 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracown
Level 5 Item Zarządzenie nr 104/2009 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 9 października 2009 roku w sprawie przekazywania informacji innemu pracodawcy, którego pracownicy wykonują prace na terenie UAM
Level 5 Item Zarządzenie nr 16/2012/2013 Rektora UAM z dnia 11 października 2012 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników UAM
Level 5 Item Zarządzenie nr 6/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 17 września 2012r. w sprawie organizacji szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów
Level 5 Item Zarządzenie nr 197/2010/2011 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy
Level 5 Item Zarządzenie nr 134/2012/2013 Rektora UAM z dn. 24 września 2013 roku w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
Level 5 Item Zarządzenie nr 513/2015/2016 Rektora UAM z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
Level 5 Item Zarządzenie nr 173/2017/2018 Rektora UAM z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie norm przydziału środków higieny osobistej dla pracowników
Level 5 Item Zarządzenie nr 65/2016/2017 Rektora UAM z dnia 4 kwietnia 2017 roku anulujące zarządzenie 49/2002/2003 Rektora UAM z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności pracowników, słuchaczy studiów doktoranckich i st
Level 4 Item Formularze i wzory dokumentów Inspektoratu BHP
Level 4 Item Informacje, procedury i obszary działania
Level 5 Item Badania profilaktyczne pracowników
Level 5 Item Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Level 5 Item Ryzyko zawodowe
Level 5 Item Wypadek przy pracy
Level 5 Item Wypadek doktoranta
Level 5 Item Wypadek studenta
Level 5 Item Wypadek w drodze do i z pracy
Level 5 Item Choroba zawodowa
Level 5 Item Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego
Level 5 Item Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
Level 5 Item Środki ochrony zbiorowej
Level 5 Item Okulary korygujące wzrok stosowane przy obsłudze monitora ekranowego
Level 5 Item Czynniki stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia
Level 5 Item Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Level 5 Item Maszyny i inne urządzenia techniczne
Level 5 Item Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych
Level 5 Item Instrukcje bhp i znaki bezpieczeństwa
Level 5 Item Apteczki pierwszej pomocy
Level 5 Item Środki higieny osobistej
Level 5 Item Katalog kart charakterystyk środków czystości
Level 5 Item Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią
Level 5 Item Prace wykonywane na rzecz UAM poza jego obiektami i budynkami oraz przynależnymi do nich terenami i urządzeniami
Level 5 Item Prace szczególnie niebezpieczne
Level 5 Item Badania sanitarno – epidemiologiczne
Level 5 Item Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny - AED
Level 4 Item Wykaz osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
Level 4 Item 22 zadania służby bhp wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.1997.109.704 ze zm.)
Level 3 Item Dział Socjalny
Level 4 Item Aktualności - Dział Socjalny - ostatnie
Level 5 Item Aktualności - Dział Socjalny - wszystkie
Level 4 Item Pracownicy
Level 4 Item Formularze i wzory dokumentów Działu Socjalnego
Level 4 Item Zarządzenia
Level 5 Item Obwieszczenie nr 6/2014/2015 Rektora UAM z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UAM
Level 5 Item Zarządzenie nr 158/2013/2014 Rektora UAM z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UAM”
Level 5 Item Zarządzenie nr 170/2013/2014 Rektora UAM z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wzorów formularzy wniosków o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UAM oraz wymaganych załączników do wniosków
Level 3 Item Ośrodki Wypoczynkowe i Domy Pracy Twórczej
Level 4 Item Dom Pracy Twórczej w Ciążeniu
Level 4 Item Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku w Obrzycku
Level 4 Item Dom Wypoczynkowy UAM w Zakopanem
Level 4 Item Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy w Kołobrzegu
Level 4 Item Zespół Pałacowo-Parkowy Gułtowy
Level 4 Item palace.amu.edu.pl - Strona promocyjna Zespołu Pałacowo-Parkowego w Gułtowach, Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku w Obrzycku, Domu Pracy Twórczej w Ciążeniu
Level 3 Item Obiekty sportowe
Level 4 Item Pływalnia Uniwersytecka
Level 5 Item Pracownicy
Level 5 Item Aktualności - Pływalnia - ostatnie
Level 6 Item Aktualności - Pływalnia- wszystkie
Level 5 Item Formularze i wzory dokumentów do pobrania
Level 4 Item Sala Sportowa, ul. Młyńska
Level 4 Item Sala Sportowa, ul. Umultowska
Level 3 Item Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
Level 4 Item Aktualności - Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa - ostatnie
Level 5 Item Aktualności - Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa - wszystkie
Level 4 Item Pracownicy
Level 4 Item Formularze i wzory dokumentów do pobrania
Level 3 Item Związek Nauczycielstwa Polskiego Pracowników UAM
Level 4 Item Strona WWW Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników UAM
Level 3 Item NSZZ "Solidarność"
Level 3 Item Związek Zawodowy Nauczycieli Akademickich UAM
Level 3 Item Regulamin wynagradzania pracowników UAM
Level 2 Item Finanse i majątek
Level 3 Item Aktualności - finanse - ostatnie
Level 4 Item Aktualności - finanse - wszystkie
Level 3 Item Kwestura
Level 4 Item Dział Płac i Stypendiów
Level 5 Item Aktualności - Dział Płac i Stypendiów - ostatnie
Level 6 Item Aktualności - Dział Płac i Stypendiów - wszystkie
Level 5 Item Pracownicy
Level 5 Item Formularze i wzory dokumentów Działu Płac i Stypendiów
Level 6 Item Dokumenty w języku angielskim
Level 7 Item Contract on the transfer of economic copyrights - Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych
Level 7 Item Contract for specific work - Umowa o dzieło
Level 7 Item Contract - Umowa zlecenie
Level 7 Item Invoice - Rachunek do umowy
Level 7 Item Statement of a non-AMU employee - Oświadczenie osoby nie będącej pracownikiem UAM
Level 7 Item Appendix to the contract of mandate - Information on the number of hours spent performing the contract / providing services - Załącznik do umowy
Level 7 Item Software development contract with transfer of economic copyrights - Umowa o stworzenie programu komputerowego i o przeniesienie autorskich praw majątkowych
Level 4 Item Dział Finansowy
Level 5 Item Aktualności - Dział Finansowy - ostatnie
Level 6 Item Aktualności - Dział Finansowy - wszystkie
Level 5 Item Pracownicy
Level 5 Item Formularze i wzory dokumentów Działu Finansowego
Level 5 Item Informacje, procedury i obszary działania
Level 4 Item Dział Księgowości i Kosztów
Level 5 Item Aktualności - Dział Księgowości i Kosztów - ostatnie
Level 6 Item Aktualności - Dział Księgowości i Kosztów - wszystkie
Level 5 Item Pracownicy
Level 4 Item Dział Ewidencji Majątku
Level 5 Item Aktualności - Dział Ewidencji Majątku - ostatnie
Level 6 Item Aktualności - Dział Ewidencji Majątku - wszystkie
Level 5 Item Pracownicy
Level 5 Item Formularze i wzory dokumentów Działu Ewidencji i Majątku
Level 4 Item Aktualności - Kwestura - ostatnie
Level 5 Item Aktualności - Kwestura - wszystkie
Level 4 Item Pracownicy
Level 4 Item Dokumenty
Level 5 Item Podstawy prawne działania UAM
Level 5 Item Wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej
Level 3 Item Dział Inwentaryzacji
Level 4 Item Aktualności - Samodzielna Sekcja Inwentaryzacyjna - ostatnie
Level 5 Item Aktualności - Samodzielna Sekcja Inwentaryzacyjna - wszystkie
Level 4 Item Pracownicy
Level 4 Item Informacje, procedury i obszary działania
Level 3 Item Decentralizacja
Level 2 Item Zaopatrzenie i zamówienia publiczne
Level 3 Item Aktualności - zaopatrzenie - ostatnie
Level 4 Item Aktualności - zaopatrzenie - wszystkie
Level 3 Item Dział Zaopatrzenia
Level 4 Item Aktualności - Dział Zaopatrzenia - ostatnie
Level 5 Item Aktualności - Dział Zaopatrzenia - wszystkie
Level 4 Item Pracownicy
Level 4 Item Formularze i wzory dokumentów Działu Zaopatrzenia
Level 3 Item Dział Zamówień Publicznych
Level 4 Item Aktualności - Dział Zamówień Publicznych - ostatnie
Level 5 Item Aktualności - Dział Zamówień Publicznych - wszystkie
Level 4 Item Pracownicy
Level 4 Item Informacje, procedury i obszary działania
Level 5 Item Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie zamówienia publicznego
Level 4 Item Formularze i wzory dokumentów Działu Zamówień Publicznych
Level 3 Item Dział Głównego Inżyniera
Level 4 Item Aktualności - Dział Głównego Inżyniera - ostatnie
Level 5 Item Aktualności - Dział Głównego Inżyniera - wszystkie
Level 4 Item Pracownicy
Level 4 Item Formularze i wzory dokumentów Działu Głównego Inżyniera
Level 2 Item Nauka i współpraca międzynarodowa
Level 3 Item Aktualności - nauka - ostatnie
Level 4 Item Aktualności - nauka - wszystkie
Level 3 Item Dział Nauki i Programów Krajowych
Level 4 Item Aktualności - DNiPK - ostatnie
Level 5 Item Aktualności - DNiPK - wszystkie
Level 4 Item Pracownicy
Level 4 Item Formularze i wzory dokumentów Działu Nauki i Programów Krajowych
Level 4 Item Akty prawne
Level 5 Item Ustawy
Level 5 Item Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Level 5 Item Zarządzenia Rektora
Level 4 Item Programy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Level 4 Item Programy Narodowego Centrum Nauki
Level 4 Item Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Level 4 Item Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Level 4 Item Nagrody i stypendia
Level 4 Item Inne programy badawcze i współpraca z jednostkami gospodarczymi
Level 4 Item Realizacja krajowych projektów badawczych – wskazówki
Level 4 Item Materiały z konferencji „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce – Poznań, 26 marca 2014”
Level 5 Item film 1
Level 5 Item film 2
Level 4 Item Certyfikaty
Level 4 Item Konkurs AMU Mobility PLUS
Level 4 Item Środki na naukę – terminarz aplikowania i sprawozdawania
Level 5 Item Terminarz wnioskowania i sprawozdawania
Level 5 Item Terminarz wnioskowania i sprawozdawania
Level 4 Item „Najlepsi z najlepszych” (Działanie 3.3), realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Level 5 Item Wielopromotorowy system ekspresyjny dla Escherichia coli (E.co-Factory) jako zestwa nowych narzędzi dla biologii molekularnej oraz próby edycji genomów roślin w celu monitorowania niedoborów fosforu i poprawy cech użytkowych.
Level 5 Item Synteza i badanie właściwości magnetycznych, katalitycznych oraz luminescencyjnych związków kompleksowych metali d-elektronowych z zasadami Schiffa.
Level 5 Item Badania struktury i dynamiki molekularnej w układach surfaktant/nanomateriał węglowy w kontekście zastosowań w nanotechnologii.
Level 3 Item Dział Programów Europejskich
Level 4 Item Aktualności - DPE - ostatnie
Level 5 Item Aktualności - DPE - wszystkie
Level 4 Item Pracownicy
Level 3 Item Dział Współpracy z Zagranicą
Level 4 Item Pracownicy
Level 4 Item Aktualności - DWZ - ostatnie
Level 5 Item Aktualności - DWZ - wszystkie
Level 4 Item Informacje, procedury i obszary działania
Level 5 Item Procedury wyjazdowe
Level 5 Item Procedury zakupu biletów lotniczych
Level 5 Item Programy badawcze i edukacyjne
Level 5 Item Zasady udzielania urlopów związanych z wyjazdami zagranicznymi
Level 5 Item Irosforum
Level 5 Item AMU MOBILITY PLUS
Level 5 Item Umowy międzynarodowe
Level 4 Item Formularze i wzory dokumentów Działu Współpracy z Zagranicą
Level 4 Item ERASMUS+
Level 4 Item Do pobrania
Level 4 Item Wydarzenia
Level 5 Item AMU Erasmus + Staff Week April 1-5, 2019
Level 6 Item Contact
Level 5 Item Szkolenia NAWA
Level 6 Item Szkolenie z międzynarodowych i międzykulturowych efektów kształcenia (szkolenie w języku angielskim) – dla pracowników badawczo – dydaktycznych
Level 6 Item Szkolenie z komunikacji międzykulturowej dla trenerów (train the trainers) dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Level 6 Item Szkolenie SUCTI (z internacjonalizacji i komunikacji międzykulturowej) dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Level 6 Item Szkolenie z komunikacji międzykulturowej dla pracowników badawczo – dydaktycznych i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Level 6 Item Szkolenie z doskonalenia umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego
Level 6 Item Szkolenie Academic Teaching Excellence –English as the medium of instruction (ATE-EMI) dla nauczycieli akademickich
Level 3 Item Repozytorium AMUR
Level 2 Item Remonty, inwestycje, sprawy gospodarcze
Level 3 Item Aktualności - remonty - ostatnie
Level 4 Item Aktualności - remonty - wszystkie
Level 3 Item Budynki dydaktyczne
Level 3 Item Dział Inwestycji
Level 4 Item Aktualności - Dział Inwestycji - ostatnie
Level 5 Item Aktualności - Dział Inwestycji - wszystkie
Level 4 Item Pracownicy
Level 3 Item Dział Administracyjno-Gospodarczy
Level 4 Item Aktualności - Dział Administracyjno-Gospodarczy - ostatnie
Level 5 Item Aktualności - Dział Administracyjno-Gospodarczy - wszystkie
Level 4 Item Pracownicy
Level 3 Item Dział Techniczny
Level 4 Item Aktualności - Dział Techniczny - ostatnie
Level 5 Item Aktualności - Dział Techniczny - wszystkie
Level 4 Item Pracownicy
Level 3 Item Warsztaty Konserwacyjno-Naprawcze
Level 4 Item Aktualności - Warsztaty Konserwacyjno-Naprawcze - ostatnie
Level 5 Item Aktualności - Warsztaty Konserwacyjno-Naprawcze - wszystkie
Level 4 Item Pracownicy
Level 2 Item Promocja i marketing
Level 3 Item Aktualności - Promocja i Informacja - ostatnie
Level 4 Item Aktualności - Promocja i Informacja - wszystkie
Level 3 Item Materiały promocyjne
Level 3 Item Uniwersytecki System Informacyjny
Level 3 Item Serwis WWW (www.amu.edu.pl)
Level 4 Item Pracownicy
Level 3 Item Festiwal Nauki i Sztuki
Level 3 Item Echa Senatu
Level 2 Item Serwis IT
Level 2 Item System Identyfikacji Wizualnej
Level 2 Item Zmiany prawne w szkolnictwie wyższym
Level 3 Item ALzmiany prawne
Level 2 Item Dokumenty UAM
Level 2 Item EZD
Level 2 Item Uczelniany System Kart Pracy
Level 2 Item Uniwersytecki System Premiowy
Level 2 Item Repozytorium AMUR
Level 2 Item AMURap
Level 2 Item Komisja Etyczna UAM
Level 3 Item Skład Komisji Etycznej
Level 3 Item Terminy posiedzeń
Level 3 Item Procedura składania wniosków do Komisji Etycznej UAM
Level 3 Item Opiniowane wnioski
Level 2 Item Struktura organizacyjna UAM
Level 2 Item Książka adresowa
Level 2 Item Książka adresowa (w trakcie aktualizacji)
Level 2 Item USOS Web
Level 2 Item Poczta przez WWW
Level 2 Item Ochrona danych osobowych
Level 3 Item System ewidencji incydentów bezpieczeństwa
Level 3 Item Baza wiedzy
Level 3 Item Kontakt
Level 2 Item Deklaracja dostępności
Level 1 Item Książka adresowa (w trakcie aktualizacji)
Level 1 Item Kontakt
Level 1 Item Monitor UAM
Level 2 Item Wszystkie Monitory UAM
Level 1 Item Nowy system pocztowy
Level 2 Item Konfiguracja konektora MS Outlook
Level 1 Item 404 / Strony nie znaleziono
Level 1 Item Prawa kolumna
Level 2 Item SIW-strona
Level 2 Item UAM Fundacja
Level 2 Item ŻU - numer
Level 2 Item Badanie jakości kształcenia
Level 2 Item 100-lecie Uniwersytetu
Level 2 Item Warsztaty dydaktyczne
Level 2 Item Oferta produktowa Banku Pekao S.A. dla pracowników UAM
Level 2 Item Oferta banku Santander
Level 3 Item Oferta banku Santander
Level 1 Item Dokumenty UAM
Level 2 Item Statut UAM
Level 2 Item Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji
Level 3 Item Uchwała nr 26/2017 Senatu UAM z dnia 30 stycznia 2017 r. o zmianie „Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” st
Level 3 Item Uchwała nr 202/2015 Senatu UAM z dnia 23 marca 2015 r. w spr. wprowadzenia „Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznan
Level 3 Item Obwieszczenie nr 1/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu „Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz
Level 1 Item 100-lecie Uniwersytetu - materiały graficzne
Level 1 Item Książka adresowa

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.