Uchwała nr 77/2009
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie zmian w regulaminie studiów doktoranckich


Na podstawie art. 196 ust. 2 w związku z art. 161 ustawy z dnia 27 lipca 2005r - Prawo o szkolnictwie wyższym. /Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami/, Senat UAM w Poznaniu uchwala następujące zmiany w regulaminie studiów doktoranckich:

§ 1

 1. W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "2. Wniosek o utworzenie studiów doktoranckich powinien zawierać następujące informacje:
  1/ projekt programu studiów doktoranckich wraz z analizą programu studiów uwzględniającą realizację koncepcji studiów zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,
  2/ propozycję warunków i trybu rekrutacji,
  3/ analizę wpływu studiów doktoranckich na sytuację organizacyjną i dydaktyczno-kadrową jednostki organizacyjnej ubiegającej się o utworzenie tych studiów,
  4/ ekonomiczną analizę prowadzenia i finansowania studiów doktoranckich,
  5/ proponowaną wysokość opłat za studia doktoranckie, ustaloną na podstawie analizy, o której mowa w pkt 4, jeżeli przewidywane jest utworzenie studiów odpłatnych,
  6/ określenie trybu studiów doktoranckich / stacjonarne, niestacjonarne /."
 2. W § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "1. Uczestnik studiów doktoranckich składa kierownikowi tych studiów najpóźniej do 30 czerwca każdego roku sprawozdanie z pracy naukowej, złożonych egzaminów i uzyskanych zaliczeń oraz z pracy dydaktycznej. Do sprawozdania dołącza się opinię opiekuna naukowego albo promotora o postępach w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, a także o pracy dydaktycznej. "
 3. § 19 otrzymuje brzmienie:
  "1. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w szczególności w przypadku:
  1/ czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,
  2/ sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
  3/ sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności
  - łącznie nie więcej niż o rok.
  2. Kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania, nie dłużej jednak niż o rok.
  3. W przypadku przedłużenia studiów doktoranckich rektor może podjąć decyzję o przyznaniu na określony czas prawa do pobierania stypendium doktoranckiego."

§ 2

Traci moc uchwała nr 129/2007 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie zmian w regulaminie studiów doktoranckich.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 października 2009r.

 


REKTOR


Prof. dr hab. Bronisław Marciniak


Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.