Zarządzenie nr 68/2008/2009
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli Etyki
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) w związku z §35 ust.1 Statutu UAM
zarządzam:

§ 1

Na Wydziale Teologicznym tworzy się Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Etyki zwane dalej Studiami.

§ 2

  1. Studia mają charakter kwalifikacyjny i przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, które chcą podjąć pracę w charakterze nauczyciela etyki.
  2. Absolwent Studiów będzie przygotowany merytorycznie do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć) z etyki zgodnie z zakresem podstawy programowej określonej przez ministra właściwego ds. oświaty.
  3. Absolwent Studiów będzie przygotowany do prowadzenia zajęć z zakresu etyki, wzbudzania zainteresowań poznawczych oraz wspierania intelektualnego uczniów.

§ 3

Na Studia przyjmowane będą osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

§ 4

Przyjęcie na Studia będzie odbywać się na podstawie na podstawie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z zasadami określonymi przez Kierownika Studiów.

§ 5

Limit przyjęć na Studia ustala się każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnej edycji.

§ 6

Zajęcia prowadzone będą w systemie 3-semestralnym, zgodnie z planem i programem Studiów uchwalonym przez Radę Wydziału Teologicznego.

§ 7

Absolwenci Studiów otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli Etyki.

§ 8

Pracą Studiów kieruje nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora lub adiunkta powołany przez Rektora na Wniosek Dziekana Wydziału Teologicznego pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału.

§ 9

Dokumentację Studiów prowadzi Dziekanat Wydziału Teologicznego.

§ 10

Studia podlegają Dziekanowi Wydziału Teologicznego.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


R E K T O R

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak


Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.