Zarządzenie nr 69/2008/2009
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Japońskiego
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) w związku z §35 ust.1 Statutu UAM
zarządzam:

§ 1

Na Wydziale Neofilologii tworzy się Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Japońskiego zwane dalej Studiami.

§ 2

 1. Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu tłumacza języka japońskiego poprzez wykształcenie praktycznych sprawności i opanowanie technik tłumaczenia profesjonalnego, jak również poszerzenie kompetencji językowych w zakresie języka japońskiego oraz wiedzy specjalistycznej na temat Japonii.
 2. Absolwenci Studiów zostaną przygotowani do świadczenia profesjonalnych usług jako tłumacze ustni i pisemni w rejestrach języka oraz w zakresach poszukiwanych przez przedsiębiorstwa oraz instytucje polskie i japońskie związanymi z zagadnieniami prawnymi, ekonomicznymi i japońskimi systemami zarządzania produkcją.

§ 3

Na Studia przyjmowane będą osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz posiadające:

 1. doskonałą znajomość języka polskiego,
 2. bardzo dobrą znajomość języka japońskiego,
 3. wiedzę o aktualnych krajowych i międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych, politycznych, społecznych i kulturalnych, w szczególności dotyczącą Japonii.

§ 4

Przyjęcie na Studia będzie odbywać się na podstawie:

 1. egzaminu pisemnego, na który składa się:
  • test leksykalno-gramatyczny z języka japońskiego,
  • test z wiedzy ogólnej o Polsce i Japonii,
 2. rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim i obcym.

§ 5

Limit przyjęć na Studia ustala się każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnej edycji.

§ 6

Zajęcia prowadzone będą w systemie 2-semestralnym, zgodnie z planem i programem Studiów uchwalonym przez Radę Wydziału Neofilologii.

§ 7

Absolwenci Studiów otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Japońskiego.

§ 8

Pracą Studiów kieruje nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora lub adiunkta powołany przez Rektora na Wniosek Dziekana Wydziału Neofilologii pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału.

§ 9

Dokumentację Studiów prowadzi Sekretariat Katedry Orientalistyki.

§ 10

Studia podlegają Dziekanowi Wydziału Neofilologii.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


R E K T O R

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak


Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.