Zarządzenie Nr 75/2008/2009
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 6 lipca 2009 roku
w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich

Na podstawie art. 66 ust.1, art. 129 ust.1 i 6 w zw. z art. 124 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) oraz § 59 ust.1 i § 131Statutu UAM zarządzam:

§ 1.

Nauczyciele akademiccy zawiadamiają rektora o podjętym dodatkowym zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej w terminie 7 dni od podjęcia dodatkowego zatrudnienia lub rozpoczęcia działalności  gospodarczej, wskazując na  miejsce zatrudnienia, wymiar czasu pracy lub rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 2.
  1. Zawiadomienie, o którym mowa w § 1 składa się jednorazowo, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Rektorowi należy niezwłocznie zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące dodatkowego zatrudnienia lub prowadzonej działalności gospodarczej, w tym informacje o ustaniu dodatkowego zatrudnienia lub zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej.
  3. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 1  może skutkować rozwiązaniem przez rektora stosunku pracy z nauczycielem akademickim za wypowiedzeniem w trybie art. 124  pkt 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

§ 3.
  1. Wykonywanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u więcej niż jednego dodatkowego pracodawcy, tzn. każdego drugiego zatrudnienia w ramach stosunku pracy poza UAM, lub prowadzenie działalności gospodarczej łącznie z jednym dodatkowym zatrudnieniem w ramach stosunku pracy wymaga wcześniejszej zgody rektora.
  2. Jeżeli nauczyciel akademicki planuje kontynuować zatrudnienie lub działalność określone w ust.1 w następnym roku akademickim, jest zobowiązany wystąpić o zgodę rektora przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego, niezależnie od zgody uzyskanej w roku poprzednim.

§ 4.
  1. Wzór wniosku o udzielenie zgody, o której  mowa w § 3  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  2. Rektor udziela zgody na drugie dodatkowe zatrudnienie lub podjęcie działalności gospodarczej na okres roku akademickiego. Szczegółowe zasady udzielania  zgody przez Rektora  reguluje Uchwała Senatu nr 99/2007 z dnia 26 lutego 2007 r.

§ 5.

Nauczyciele akademiccy, którzy nie dopełnili wymogu zgłoszenia wszelkich zmian dotyczących dodatkowego zatrudnienia lub prowadzonej działalności gospodarczej, w tym informacje o ustaniu dodatkowego zatrudnienia lub zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, są zobowiązani uaktualnić dane w terminie do dnia 15 września 2009 r.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2009 r.


REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Załączniki
Załącznik nr 1 - zawiadomienie o podjęciu dodatkowego zatrudnienia

Załącznik nr 2 - wniosek o udzielenie zgody na dodatkowe zatrudnienie u więcej niż jednego dodatkowego pracodawcy lub prowadzenie działalności gospodarczej łącznie z  jednym dodatkowym zatrudnieniem w ramach stosunku pracOpracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.