ZARZĄDZENIE NR 97/2009/2010
REKTORA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
z dnia 30 września 2009 roku
w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze środków pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

Na podstawie § 2 Uchwały Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
nr 85/2009 z dnia 28 września 2009 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W związku z podejmowaniem dodatkowych zadań wynikających z realizacji przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza projektów finansowanych ze środków pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), wprowadza się możliwość zatrudniania oraz dodatkowego wynagradzania pracowników Uniwersytetu ze środków pochodzących zprojektów, jeśli zostaną zaangażowani w ich realizację, w formie:

1) nawiązania odrębnego stosunku pracy wyłącznie w celu wykonania zadań wynikających z realizacji projektu;

2) zawarcia aneksu do istniejącego już stosunku pracy w związku z wykonywaniem zadań wynikających z realizacji projektu:

a) zatrudnienia na cały etat lub część etatu w ramach projektu;
b) przyznania wynagrodzenia uzupełniającego;
c) przyznania dodatku zadaniowego;
d) przyznania premii zadaniowej;

3) zawarcia umowy cywilno-prawnej wyłącznie w celu wykonania zadań wynikających z realizacji projektu.

2. Wybór formy zatrudnienia musi być zgodny z wymogami i wytycznymi programu, z którego finansowany jest projekt.

3. Miesięczną liczbę godzin normatywnego czasu pracy dla nauczyciela akademickiego przyjmuje się w wysokości 156 godzin, a dla pracownika niebędącego nauczycielem akademickim przeciętnie w wysokości 168 godzin.

4. Pracownik niebędący nauczycielem akademickim może zostać zaangażowany w realizację projektu w formie wymienionej w ust. 1 pkt 2 po uprzednim uzyskaniu zgody swojego bezpośredniego przełożonego.

§ 2

1. Nawiązanie stosunku pracy, o którym mowa w § 1 ust. 1, pkt 1 następuje w formie umowy o pracę na czas określony, nie dłuższy niż czas realizacji projektu, zawartej na wniosek Kierownika/Koordynatora Projektu. Wniosek o zatrudnienie akceptuje Rektor lub właściwy Prorektor po potwierdzeniu przez Kierownika/Koordynatora Projektu posiadania środków na wynagrodzenie tej osoby z budżetu projektu.
2. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika zatrudnionego wyłącznie dla potrzeb i na czas trwania realizacji projektu może zostać ustalone w umowie o pracę w wysokości: do trzykrotnej stawki maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego dla danego stanowiska, wynikającego z rozporządzenia MNiSW z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251 poz. 1852 z późniejszymi zmianami).
3. Nawiązanie stosunku pracy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 z pracownikiem UAM dopuszczalne jest tylko wówczas, gdy przedmiotem powyższego stosunku pracy ma być praca innego rodzaju niż wynikająca z wcześniej nawiązanego stosunku pracy. W takim przypadku konieczne jest określenie zakresu obowiązków, odmiennego od pełnionych na dotychczasowym stanowisku.

§ 3

1. Pracownik, o którym mowa w § 1 ust. 1, pkt 2b może otrzymywać oprócz wynagrodzenia dotychczasowego wynagrodzenie uzupełniające.
2. Wynagrodzenie uzupełniające, o którym mowa w ust. 1 przyznaje się za godziny przepracowane bezpośrednio przy realizacji projektu, ustalając indywidualnie dla każdej osoby uzupełniającą stawkę godzinową.
3. Liczba godzin do przepracowania na rzecz projektu za wynagrodzenie uzupełniające w ramach czasu pracy obowiązującego danego pracownika musi być wyodrębniona w aneksie do umowy o pracę.
4. Wyliczenie uzupełniającej stawki godzinowej następuje w oparciu o indywidualną stawkę godzinową pracownika podwyższoną o nie więcej niż 300%. Indywidualną stawkę godzinową wylicza się dzieląc miesięczne wynagrodzenie zasadnicze pracownika wraz ze stałymi składnikami wynagrodzenia (tj. dodatkiem stażowym i dodatkiem funkcyjnym), wynikającymi z osobistego zaszeregowania pracownika, przez miesięczną ilość godzin normatywnego czasu pracy, o którym mowa w § 1, ust. 3.
Ustala się następujący sposób kalkulacji stawki godzinowej wynagrodzenia uzupełniającego pracownika zatrudnionego do realizacji projektu:

    1. nauczyciel akademicki

miesięczne wynagrodzenie (obejmujące: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i dodatek stażowy): 156 godzin pracy w miesiącu x maksymalnie 300%

    1. pracownik nie będący nauczycielem akademickim
      miesięczne wynagrodzenie (obejmujące: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i dodatek stażowy): 168 godzin pracy w miesiącu x maksymalnie 300%

5. Jeżeli po ustaleniu wysokości stawki uzupełniającej budżet projektu nie dysponuje wystarczającymi środkami na jej wypłacenie, Kierownik/Koordynator Projektu ustala stawki odpowiednio mniejsze.
6. Wynagrodzenie uzupełniające przysługuje za rzeczywisty czas pracy wynikający z karty czasu pracy i jest zmiennym składnikiem wynagrodzenia.
7. Wynagrodzenie uzupełniające przyznawane jest odpowiednio przez Rektora lub właściwego Prorektora na pisemny wniosek Kierownika/Koordynatora Projektu (załącznik nr 1), składany w Dziale Kadr i Organizacji UAM. Zgodność danych zawartych we wniosku z budżetem projektu i z warunkami kontraktu/umowy o finansowanie lub dofinansowanie projektu potwierdza podpis Kierownika/ Koordynatora Projektu.
8. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 7 stanowi podstawę sporządzenia aneksu do istniejącego stosunku pracy przez Dział Kadr i Organizacji, podpisywanego przez Rektora lub właściwego Prorektora.
9. Wynagrodzenie uzupełniające wypłacane jest przez okres realizacji projektu lub jego części i jest ustalane zgodnie z zatwierdzonym budżetem projektu.
10. Wynagrodzenie uzupełniające jest odrębnym składnikiem wynagrodzenia.

§ 4

1. Zawarcie umowy cywilno - prawnej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 wymaga stwierdzenia, że praca wykonywana będzie pod nadzorem Kierownika/Koordynatora Projektu.
2. Wynagrodzenie z tytułu umowy cywilno - prawnej ustala się w sposób następujący:
a/dla osób niebędących pracownikami Uniwersytetu im. A. Mickiewicza - według indywidualnej stawki godzinowej wynikającej ze stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla najbardziej zbliżonego charakterem lub rodzajem pracy stanowiska w obowiązującym taryfikatorze płacowym, wyliczonej w oparciu o sposób określony § 3 ust. 4, o ile program nie stanowi inaczej.
b/dla pracowników Uniwersytetu im. A. Mickiewicza - według indywidualnej stawki godzinowej wynikającej z osobistego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i stałych składników wynagrodzenia otrzymywanych na zajmowanym stanowisku, wyliczonej w oparciu o sposób, o którym mowa w § 3 ust. 4, o ile program nie stanowi inaczej.
3. Wynagrodzenie z tytułu umowy cywilno-prawnej może być wypłacane w formie przyjętej na UAM, o ile program nie stanowi inaczej.

§ 5

1. Wynagrodzenie pracownika, o którym mowa w § 1 ust. 1, pkt 2c i d jest odrębnym składnikiem wynagrodzenia, wypłacanym niezależnie od premii bądź dodatków wynikających ze stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ust. 1, pkt 2d może otrzymać tylko pracownik niebędący nauczycielem akademickim.
3. Wysokość wynagrodzenia o którym mowa w § 1 ust. 1, pkt 2c i d ustala się według indywidualnej stawki godzinowej wynikającej z osobistego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i stałych składników wynagrodzenia otrzymywanych na zajmowanym stanowisku, wyliczonej w oparciu o sposób, o którym mowa w § 3 ust. 4, o ile program nie stanowi inaczej.
4. Dodatek zadaniowy lub premia zadaniowa może być również przyznana w formie zryczałtowanej kwoty miesięcznej, do wysokości maksymalnie 300% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ust. 1, pkt 2c i d jest przyznawane przez Rektora lub właściwego Prorektora na pisemny wniosek Kierownika/Koordynatora Projektu, składany w Dziale Kadr i Organizacji UAM.
6. Kierownik/Koordynator Projektu we wniosku, o którym mowa w ust. 5, proponuje wysokość dodatku zadaniowego lub premii zadaniowej, formę i okres ich wypłacania, a także określa zakres zadań pracownika na rzecz projektu oraz czas ich wykonywania.
7. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 6 stanowi podstawę sporządzenia aneksu do istniejącego stosunku pracy przez Dział Kadr i Organizacji, podpisywanego przez Rektora lub właściwego Prorektora.

§ 6

1. Czas pracy w projekcie jest rejestrowany w postaci karty czasu pracy (załącznik nr 2) przez cały okres trwania projektu lub w formie raportu wykonania zadania/odbioru pracy (załącznik nr 3), potwierdzonego podpisem osoby wykonującej zadanie i Kierownika/Koordynatora Projektu, o ile program, z którego finansowany jest projekt nie przewiduje inaczej.
2. Karta czasu pracy jest sporządzana w 3 egzemplarzach i zatwierdzana na koniec każdego miesiąca przez Kierownika/Koordynatora Projektu. Jeden egzemplarz karty pozostaje w dokumentacji projektu prowadzonej przez Kierownika/Koordynatora Projektu, drugi jest przekazywany do Działu Płac i Stypendiów, a trzeci do Działu Kadr i Organizacji.
3. Raport wykonania zadania/odbioru pracy jest sporządzany w 2 egzemplarzach i zatwierdzany przez Kierownika/Koordynatora Projektu. Jeden egzemplarz pozostaje w dokumentacji projektu prowadzonej przez Kierownika/Koordynatora Projektu, a drugi jest przekazywany do Działu Kadr i Organizacji. Częstotliwość sporządzania raportu określają zasady programu, z którego finansowany jest projekt.
4. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 2a, 2c, 2d i 3 następuje zgodnie z obowiązującym na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu terminie wypłat.
5. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2b następuje miesięcznie "z dołu", w dodatkowym terminie do końca danego miesiąca pod warunkiem złożenia karty czasu pracy, o ile program tego wymaga.
6. Wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa § 1 ust. 1 pkt 3 dokonuje się miesięcznie "z dołu", pod warunkiem złożenia – o ile program, z którego finansowany jest projekt tego wymaga - karty czasu pracy (w przypadku umów zlecenie) lub potwierdzenia i/lub raportu odbioru pracy (w przypadku umów o dzieło) do dnia 18-ego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a w przypadku złożenia przez pracownika ww. dokumentów po tym terminie, lecz nie później niż do ostatniego dnia danego miesiąca, wypłata wynagrodzenia nastąpi do dnia 10-ego następnego miesiąca.

§ 7

1. Wynagrodzenia związane z projektem oraz składniki pochodne od tych wynagrodzeń objęte są planem rzeczowo-finansowym na dany rok budżetowy i są finansowane ze środków projektu.
2. Wynagrodzenie związane z projektem może być wyrażone w PLN lub Euro, o ile dany program to dopuszcza, z określeniem sposobu przeliczania danej stawki na PLN.
3. Kwotę należnego wynagrodzenia ustala Dział Płac i Stypendiów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami obowiązującymi w projekcie.
4. Ustalanie wynagrodzeń związanych z realizacją projektu winno być zgodne z zasadami rozliczania projektu oraz warunkami określonymi w kontrakcie/umowie.
5. Za pełne rozliczenie projektu z uwzględnieniem wynagrodzeń odpowiedzialność ponosi Kierownik/Koordynator Projektu.

§ 8

Kierownik/Koordynator Projektu wnioskując o zatrudnienie osoby w celu wykonywania zadań związanych z realizacją projektu w formie wymienionej w § 1 ust. 1, pkt 1, 2 i 3, poświadcza że proponowana osoba posiada kwalifikacje do wykonywania danej pracy w projekcie oraz że jej wybór nastąpił zgodnie z przepisami krajowymi (w tym prawem zamówień publicznych) i wymogami programu, z którego finansowany jest projekt.

§ 9

W przypadku projektów, w których stawki wynagrodzeń są określone lub zaakceptowane w budżecie i umowie/kontrakcie o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dofinansowanie i refundowane w 100%, stosuje się stawkę w wysokości określonej dla danego projektu.

§ 10

Zasady wynagradzania osób związanych z realizacją projektu w formie innej niż określone w niniejszym zarządzeniu ustala Rektor lub właściwy Prorektor, na wniosek Kierownika/Koordynator Projektu uzgodniony z Kwestorem, jeżeli wymaga tego kontrakt/umowa.

§ 11

Załączone wzory formularzy można modyfikować zgodnie z wytycznymi i zapisami programów, z których finansowany jest projekt, nie tylko co do treści, ale i formy (np. wymagane oznaczenia, logotypy).

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław MarciniakOpracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.