Uchwała nr 126/2010
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia (Dz. U. Nr 164, poz. 1166, z późn. zm.),  § 46 ust. 2. pkt 4) i 14) statutu UAM z dnia 19 czerwca 2006 r. oraz uchwały nr 73/2009 Senatu UAM z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie strategii rozwoju UAM w latach 2009-2019 (Monitor UAM, Nr 10, poz. 1 z dnia 30 czerwca 2009 r.), Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uchwala, co następuje:

W trosce o najwyższą jakość kształcenia, zgodnie ze Strategią Rozwoju przyjętą na lata 2009-2019, tworzy się w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uczelniany System Zarządzania Jakością Kształcenia, który budowany jest z poszanowaniem autonomii i specyfiki jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w przekonaniu, że umacnianiu wysokiej jakości kształcenia służy ocena własna, dialog, współpraca i wdrażanie najlepszych rozwiązań.

§ 1

Uchwała określa cel i zakres działania Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia, jego skład oraz tryb wyboru Rady ds. Jakości Kształcenia (dalej w skrócie: RJK) oraz wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia.

§ 2

 1. Celem działania Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia jest w szczególności:
  1. stymulowanie ciągłego doskonalenia jakości kształcenia w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  2. podnoszenie rangi pracy dydaktycznej oraz budowanie etosu nauczyciela akademickiego;
  3. podnoszenie poziomu wykształcenia absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  4. szerokie informowanie o jakości kształcenia w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 2. Działaniem Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia objęci są: pracownicy Uniwersytetu, studenci i doktoranci studiujący na wszystkich poziomach i formach studiów.
 3. Funkcjonowanie Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia ma charakter ciągły i systematyczny, z zaangażowaniem w realizację jego zadań pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  
§ 3

Zakres działania Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia obejmuje w szczególności:
 1. analizę zasad rekrutacji na studia;
 2. analizę planów studiów i programów nauczania oraz ocenę efektów kształcenia; 
 3. ocenę procesu kształcenia, w tym organizacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 4. badanie kariery zawodowej absolwentów oraz opinii pracodawców w zakresie przygotowania absolwentów do pracy zawodowej;
 5. sprawdzanie jakości obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego;
 6. ocenę warunków socjalnych studentów i doktorantów, w tym możliwości uzyskiwania stypendiów oraz dostęp do domów studenckich;
 7. badanie mobilności studentów i doktorantów;
 8. przegląd aktów prawnych regulujących proces kształcenia oraz sprawy socjalne studentów i doktorantów;
 9. ocenę systemu nagradzania nauczycieli akademickich, doktorantów i pracowników administracyjnych związanych z procesem dydaktycznym;
 10. inne zadania wynikające z rozwoju europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego.
§ 4

 1. Za szczególnie ważny element Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia uznaje się badania prowadzone w formie ankiet, mające na celu uzyskanie opinii studentów i doktorantów o prowadzonych zajęciach dydaktycznych oraz obsłudze procesu kształcenia, opinii pracowników o warunkach kształcenia, opinii pracodawców o kompetencjach absolwentów.
 2. Wyniki badań ankietowych będą wykorzystywane do:
  1. doskonalenia jakości kształcenia;
  2. okresowej oceny nauczycieli akademickich.
§ 5

 1. Cele oraz zakres działania Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia realizowane są na szczeblu Uniwersytetu oraz wszystkich jego wydziałów.
 2. Nadzór nad funkcjonowaniem Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia na szczeblu Uniwersytetu sprawuje prorektor ds. kształcenia, który z urzędu wchodzi w skład Rady, o której mowa w § 6, a na szczeblu wydziału dziekan.
§ 6

 1. W celu realizacji zadań Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia na szczeblu Uniwersytetu, powołuje się Radę ds. Jakości Kształcenia (RJK), którą tworzą: Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (KZJK) i Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia (KOJK).
 2. Prace RJK koordynuje pełnomocnik rektora ds. zarządzania jakością kształcenia jako przewodniczący RJK.
 3. W skład KZJK wchodzą:
  1. przewodniczący senackiej Komisji ds. Kształcenia;
  2. przewodniczący rektorskiej Komisji ds. Studentów;
  3. koordynatorzy działań na rzecz jakości kształcenia określeni w zarządzeniu rektora;
  4. inne osoby wskazane przez rektora.
 4. W skład KOJK wchodzą:
  1. pełnomocnik rektora ds. oceny jakości kształcenia;
  2. przedstawiciel studentów wskazany przez Parlament Samorządu Studentów UAM
  3. przedstawiciel doktorantów wskazany przez Samorząd Doktorantów UAM;
  4. inne osoby wskazane przez rektora.
 5. Przewodniczącego RJK oraz jej członków wymienionych w ust. 3 pkt 3) i 4) oraz w ust. 4 pkt 1) i 4) powołuje rektor na okres kadencji władz UAM.
 6. Do zadań RJK, w szczególności, należy:
  1. opracowanie jednolitych dla Uniwersytetu procedur służących zapewnieniu i doskonaleniu jakości kształcenia;
  2. przedstawianie rektorowi propozycji działań mających na celu doskonalenie procesu kształcenia w Uniwersytecie;
  3. przedstawianie Senatowi UAM corocznych sprawozdań z efektów funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia oraz wdrażania projektów działań podnoszących jakość kształcenia.
§ 7

 1. W celu realizacji zadań Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia na szczeblu wydziału, powołuje się wydziałowe komisje ds. jakości kształcenia, które tworzą: zespół ds. zapewnienia jakości kształcenia i zespół ds. oceny jakości kształcenia.
 2. W skład zespołu ds. zapewnienia jakości kształcenia wchodzą:
  1. prodziekan właściwy ds. kształcenia jako przewodniczący wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia;
  2. członkowie: 
   1. koordynatorzy działań na rzecz jakości kształcenia określeni w zarządzeniu rektora;  
   2. inne osoby wskazane przez dziekana.
 3. W skład zespołu ds. oceny jakości kształcenia wchodzą:
  1. przewodniczący;
  2. trzech nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale, w tym jeden adiunkt, nie sprawujących funkcji dziekańskich;
  3. przedstawiciel studentów wskazany przez Wydziałowy Samorząd Studentów;
  4. przedstawiciel doktorantów wskazany przez Wydziałowy Samorząd Doktorantów;
  5. inne osoby wskazane przez dziekana.
 4. Na wydziałach o strukturze instytutowej w skład zespołu ds. oceny jakości kształcenia wchodzi nauczyciel akademicki będący przedstawicielem instytutu, wskazany przez radę instytutu.
 5. Członków wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia określonych w ust. 2 pkt 2, lit. a i b oraz ust. 3 pkt 1), 2) i 5) powołuje dziekan na okres kadencji władz UAM.
 6. Do zadań wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia w szczególności należy:
  1. wdrażanie na wydziale opracowanych przez RJK procedur służących zapewnieniu i doskonaleniu jakości kształcenia;
  2. analizowanie i publikowanie wyników oceny jakości kształcenia;
  3. przedstawianie dziekanowi propozycji działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia na wydziale;
  4. przedstawianie radzie wydziału corocznych sprawozdań z efektów działania systemu zarządzania jakością kształcenia na wydziale.
§ 8

W celu realizacji postanowienia niniejszej uchwały rektor, w drodze zarządzenia, określi w szczególności:
 1. schemat uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia;
 2. szczegółowe zadania Rady ds. Jakości Kształcenia oraz wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia;
 3. wzory ankiet wraz z zasadami ich opracowywania, przeprowadzania oraz publikowania ich wyników;
 4. środki zapewniające obsługę administracyjną działań związanych z realizacją celów Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia.
§ 9

Traci moc Uchwała Nr 24/2000 Senatu UAM z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Oceny Jakości Kształcenia.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 107 ust. 1 i 3 statutu UAM.Rektor

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
 

Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.