Uchwała nr 128/2009/2010
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie zmian w uchwale Senatu  nr 14/2008 z dnia 22 grudnia 2008 roku (Monitor UAM, Nr 4, poz. 2 z 31 grudnia 2009 r.) w sprawie dostosowania struktury organizacyjnej UAM do wymagań statutu


Na podstawie par. 46 ust. 1 statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu Senat wprowadza następujące zmiany do Uchwały Senatu UAM nr 14/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r.:

§ 1.
  1. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
    "Jednostki wspólne w rozumieniu art. 31 ust.1 i 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 17 ust. 3 statutu stanowią:
    1. Collegium Polonicum w Słubicach;
    2. Centrum Nanobiomedyczne."
  2. W § 6 ust. 1 uchwały dodaje się pkt. 7 o następującym brzmieniu:
    "7) Ośrodek Zamiejscowy w Słubicach."
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 107 ust. l i 3 Statutu UAM.


REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.