Uchwała Nr  129/2009/2010
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia  25 stycznia 2010 r.
w sprawie Ośrodka Dydaktyczno-Multimedialnego - Uniwersyteckie Studio Filmowe


Na podstawie § 18, § 39 ust.3 i § 43 ust.1 statutu UAM oraz art. 84 ust.3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)
uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Przekształca się Uniwersyteckie Studio Filmowe, istniejące w strukturze Ośrodka  Dydaktyczno-Multimedialnego Wydziału Fizyki, w jednostkę ogólnouczelnianą o nazwie "Ośrodek Dydaktyczno-Mulimedialny - Uniwersyteckie Studio Filmowe"
  2. Regulamin Ośrodka Dydaktyczno-Multimedialnego - Uniwersyteckie Studio Filmowe stanowi załącznik do uchwały.
  3. Rektor powołuje Komisję do spraw ustalenia bazy technicznej, materiałowej i lokalowej Ośrodka Dydaktyczno-Multimedialnego - Uniwersyteckie Studio Filmowe.
§ 2.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 107 ust. l i 3 Statutu UAM.REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

 

 
Załącznik
Załącznik - Regulamin Ośrodka Dydaktyczno-Multimedialnego - Uniwersyteckie Studio Filmowe


Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.