Uchwała Nr 130/2009
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie Stacji Ekologicznej w JeziorachNa podstawie art. 84 ust.1 w zw. z art. 85 ust.4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 34, § 43 ust.1 w zw. z § 39 ust.3 Statutu UAM, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się regulamin Stacji Ekologicznej w Jeziorach, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.  
  1. Kadencja Kierownika Stacji oraz Rady Programowej Stacji działających w dniu podjęcia uchwały upływa z dniem 31 sierpnia 2012 r.
  2. Porozumienie dotyczące zasad uczestnictwa w finansowaniu Stacji Naukowej w roku budżetowym 2010, o którym mowa w § 11 ust.2 załącznika do uchwały, zostanie zawarte w terminie do dnia 28 lutego 2010 r.


§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 107 ust. l i 3 Statutu UAM.REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław MarciniakZałącznik
Załącznik - regulamin Stacji Ekologicznej w Jeziorach


Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.