Zarządzenie nr 119/2009/2010
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 11 stycznia 2010 r.
w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. nr 242, poz. 2416, z późniejszymi zmianami.)

Zarządzam

§ 1

W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań operacyjnych ujętych w Planie Operacyjnym UAM, powołuję w uniwersytecie Stały Dyżur.

§ 2
  1. Miejsce, tryb pełnienia Stałego Dyżuru w uniwersytecie, wykaz pełnionych go osób oraz plan ich powiadamiania określa Instrukcja Stałego Dyżuru, stanowiąca załącznik do zarządzenia.
  2. Za organizację Stałego Dyżuru w uniwersytecie, kierowanie jego działalnością oraz podejmowanie decyzji o jego uruchomieniu jest odpowiedzialny Rektor (w czasie jego nieobecności, osoba przez niego wyznaczona).
  3. Za organizację szkolenia osób wyznaczonych do pełnienia Stałego Dyżuru w uniwersytecie czynię odpowiedzialnym Specjalistę ds. Obronnych i OC.
  4. Za zaopatrzenie osób pełniących Stały Dyżur w niezbędne materiały biurowe i środki łączności, transportu, przydzielenie pomieszczeń do pracy i odpoczynku oraz środki higieny osobistej czynię odpowiedzialnym Kanclerza UAM.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak


Załącznik
Załącznik - Instrukcja Stałego Dyżuru


Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.