Zarządzenie Nr 122/2009/2010
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 20 stycznia 2010 roku
zmieniające Zarządzenie nr 116/2009/2010 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych, Regulaminu Prac Komisji Przetargowej, oraz zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 000 euro.

§ 1.

W Regulaminie zamówień publicznych zmienia się załącznik nr 4 (wzór wniosku o udzielenie zamówienia publicznego) - nowy wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
 1. W Regulaminie prac Komisji przetargowej zmienia się § 19, który otrzymuje brzmienie:
  "
  1. O wniesieniu odwołania Przewodniczący informuje niezwłocznie Rektora.
  2. Przewodniczący wyznacza termin posiedzenia Komisji przetargowej, nie później niż w trzecim dniu po dacie wniesienia odwołania.
  3. W przypadku uwzględnienia odwołania, Komisja przetargowa powtarza czynność stanowiącą podstawę jego wniesienia lub dokonuje czynności zaniechanej.
  4. Przewodniczący przedstawia Rektorowi rekomendację Komisji przetargowej stanowiska zamawiającego w przedmiocie wniesionego odwołania.
  5. O wynikach postępowania odwoławczego Przewodniczący niezwłocznie informuje Rektora przekazując mu dokumenty dotyczące tego postępowania, w tym orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej."
 2. W regulaminie prac Komisji przetargowej zmianie ulegają załączniki 1A, 1B i 1C - zmienione załączniki stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2010 roku.Rektor

Prof. dr hab. Bronisław MarciniakZałączniki
Załącznik nr 1 - wniosek o udzielenie zamówienia publicznego
Załącznik nr 2


Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.