Zarządzenie Nr 123/2009/2010
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 20 stycznia 2010roku
w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 1996 roku, Nr 70, poz. 335, z późn. zm./
z zachowaniem postanowień art. 66 ust. 1 i 2, art. 157 ust. 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia
27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. / oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 79, poz. 854, z późn. zm.).

zarządzam:

§ 1

Wprowadza się "Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Określone regulaminem, o którym mowa w § 1, uprawnienia Rektora przekazuje się właściwemu Prorektorowi.

§ 3

Traci moc:
Zarządzenie Nr 61/2006/2007 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu".

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2010 roku.R e k t o r
Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.