Zarządzenie Nr 126/2009/2010
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 29 stycznia 2010 roku

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Neofilologii

Na podstawie art. 66 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005  roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z poźn. zm.) w związku z § 39 ust. 6  Statutu UAM.
zarządzam:

§ 1

W Instytucie Lingwistyki Stosowanej przekształca się Pracownię Materiałów Glottodydaktycznych w Pracownię Multimediów.

§ 2

Wykonanie zarządzenie powierza się Dziekanowi Wydziału Neofilologii.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  1 lutego 2010 roku.REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.