Zarządzenie nr 185/2010/2011
 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 20 października 2010 roku
w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Informacji (USI)
 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku  - Prawo i Szkolnictwie Wyższym oraz w wykonaniu uchwały nr 73/2009 w sprawie zatwierdzenie dokumentu "Strategia Rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata 2009 - 2019, dla umożliwienia realizacji Celu strategicznego nr 3", zarządza się co następuje:
§ 1
Organizuje się Uniwersytecki System Informacji (USI), którego celem jest:
 1. gromadzenie w centralnej Bazie Wiedzy o Uniwersytecie informacji dotyczących:
  1. wydarzeń  i osiągnięć naukowych,
  2. działalności dydaktycznej,
  3. organizacji zarządzania uczelnią,
  4. współpracy zagranicznej uczelni,
  5. współpracy UAM z biznesem,
  6. wydarzeniach kulturalnych  i osiągnięciach sportowych.
 2. tworzenie mechanizmów umożliwiających dystrybucję informacji do jednostek organizacyjnych UAM oraz do kanałów informacyjnych, w szczególności:
  1. ogólnouniwersyteckiego serwisu www,
  2. listów ogólnouniwersyteckich,
  3. kanałów RSS,
  4. elektronicznych biuletynów informacyjnych,
  5. gablot LCD.
 3. przekazywanie informacji do mediów zewnętrznych za pośrednictwem:
  1. stron WWW - w szczególności strona Biura Prasowego,
  2. elektronicznych biuletynów informacyjnych.
§ 2
Baza Wiedzy USI jest komplementarna w stosunku do funkcjonujących na uczelni systemów wspomagających zarządzanie Axapta i USOS.

§ 3
Zasady funkcjonowania USI określa regulamin będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Zobowiązuje się pracowników uczelni, a w szczególności  Kierowników jednostek organizacyjnych  do przekazywania do USI wszelkich informacji zgodnie z regulaminem.
§ 5

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2010 roku.

REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław MarciniakOpracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl