Zarządzenie nr 218/2010/2011
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 23 lutego 2011 roku
zmieniające Zarządzenia Rektora w sprawie Regulaminu Zamówień Publicznych, Regulaminu Prac Komisji Przetargowej, oraz Zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 000 euro

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)
zarządzam:

§ 1
W Regulaminie zamówień publicznych (załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora z dnia 17 grudnia 2009 r. Nr 116/2009/2010, zm. Zarządzenie Rektora z dnia 20 stycznia 2010 r.  Nr 122/2009/2010) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 dodaje się pkt 14. w następującym brzmieniu:
14. Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt realizowany w Uczelni, dla którego powołano specjalne biuro w celu jego realizacji, wpisany na podstawie zarządzenia Rektora, po uzyskaniu opinii Kwestora, na listę Projektów prowadzoną przez Dział Zamówień Publicznych zgodnie z § 6 ust. 2 lit. m Regulaminu.
2) w § 3
a) zmienia się ust. 4 w ten sposób, iż kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się zapis o treści:
z zastrzeżeniem ust. 5.”,
b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:

1) „5. W sprawach związanych z udzielaniem zamówień w ramach Projektu zagwarantowanie środków finansowych na ich realizację potwierdza Główny Księgowy tego Projektu, który odpowiada za ich prawidłowe i terminowe wydatkowanie. Do Głównego Księgowego Projektu należy także ustalenie zasad szacowania i sposobu uiszczania opłat za SIWZ i inne pobierane przez wykonawców materiały przetargowe.

3) w § 5:
w ust. 6 dodaje się zdanie drugie o następującym brzmieniu:
Ostateczna treść danego pełnomocnictwa jest uzależniona od decyzji Rektora.
4) w § 6:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:
„1a. Biuro ds. Realizacji Projektu jest jednostką pomocniczą w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień w ramach tego Projektu.

b) w ust. 2 lit. d otrzymuje następujące brzmienie:
d. uczestniczy w opracowaniu projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w zakresie postępowania prowadzonego w ramach Projektu dokonuje akceptacji jej ostatecznej treści,”,

c) w ust. 2 dodaje się lit. m w nowym brzmieniu:
m. sporządza listę Projektów ( wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu,) wpisuje na tę listę, na podstawie zarządzenia Rektora, wskazany w zarządzeniu Projekt, wykreśla z tej listy dany Projekt na podstawie decyzji Rektora lub po zakończeniu Projektu na podstawie informacji z Biura ds. Realizacji tego Projektu, oraz przechowuje aktualną wersję listy.”,

d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu:
 „2a. Biuro ds. realizacji Projektu, w ramach tego Projektu, dokonuje czynności wskazanych w ust. 2 lit. b,c,e,f,g,i,j,k,l, a ponadto jest zobowiązane:
- przekazać nie później niż w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia trybu, kopię każdego wniosku o udzielenie zamówienia do DZP, celem rejestracji w Centralnym Rejestrze Zamówień,
- przygotować projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia z załącznikami,
- po akceptacji przez członków Komisji Przetargowej (chyba, że dla danego postępowania Komisja nie jest powoływana), przekazać specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami do DZP celem akceptacji całości dokumentacji przez kierownika DZP, a w zakresie istotnych postanowień umowy przez kwestora Uczelni i radcę prawnego Uczelni, a następnie przedłożyć ją upoważnionej przez Rektora osobie do zatwierdzenia,
- przedkładać do DZP teksty ogłoszeń, o których mowa w ust. 2 lit. h, w terminach umożliwiających ich prawidłową publikację, z uwzględnieniem okresu koniecznego dla prawidłowego zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia z załącznikami lub zmian do niej (ogłoszenie może być opublikowane dopiero po uzyskaniu odpowiedniej akceptacji DZP),
- przekazywać do DZP każdy projekt zmiany istotnych postanowień umowy celem zatwierdzenia jej przez kierownika DZP, kwestora Uczelni i radcę prawnego Uczelni,
- przed zawarciem umowy uzyskać na ostatecznym tekście umowy kontrasygnatę Głównego Księgowego Projektu,
- nadać umowie numer zgodny z numerem, pod którym DZP zarejestrował wniosek,
- przedłożyć umowę osobie upoważnionej do jej zawarcia,
- przekazać do Kwestury kopię umowy w terminie 7 dni od daty jej zawarcia,
- przekazywać do DZP raz w miesiącu sprawozdania obejmujące: wykaz aktualnie prowadzonych postępowań ze wskazaniem trybu w jakim są prowadzone, przedmiot postępowania, liczbę złożonych ofert, informację o wniesionych odwołaniach, rozstrzygnięciu, datę zawarcia umowy, nazwę i siedzibę wykonawcy, z którym została zawarta, termin jej realizacji, terminy płatności, wysokość kwot i terminy płatności pozostałe do uregulowania dla danej umowy, wysokość środków znajdujących się na subkoncie Projektu przeznaczonych na realizację płatności dotyczących danej umowy,
- przekazać do DZP informację o zakończeniu projektu .

5) w § 7 :
a) w ust. 9 lit. d. uzyskuje następujące brzmienie:
d. zatwierdza specyfikację istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2a.,”,

b) w ust. 9 lit. f. uzyskuje następujące brzmienie:
f. zawiera umowę w sprawie zamówienia, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2a.”,

c) w ust. 10 lit. c . uzyskuje następujące brzmienie:
c. określa źródło finansowania zamówienia i uzyskuje potwierdzenie finansowania zamówienia przez Kwestora, a w przypadku zamówienia udzielanego w ramach Projektu uzyskuje potwierdzenie finansowania zamówienia przez Głównego Księgowego Projektu,”,

d) w ust. 11 uchyla się lit. l w dotychczasowym brzmieniu,

e) w ust. 11 dodaje się lit. l w nowym brzmieniu:
l) Biuro ds. Realizacji Projektu – w zakresie dostaw i usług związanych z tym Projektem,

f) w ust. 11 dodaje się lit. m w następującym brzmieniu:
m) Dział Zamówień Publicznych – w pozostałym zakresie.

g) zmienia się ust. 16 lit. a w ten sposób, iż dodaje się zapis o treści:
z zastrzeżeniem § 3 ust. 5.,”,

h) zmienia się ust. 16 lit. b w ten sposób, iż dodaje się zapis o treści:
z zastrzeżeniem § 3 ust. 5.”,

i) zmienia się ust. 20 w ten sposób, iż kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się zapis o treści:
z zastrzeżeniem § 6 ust. 2a.”,

j) zmienia się ust. 22 i nadaje mu się następujące brzmienie:
22. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”,

k) zmienia się ust. 24 i nadaje mu się następujące brzmienie:
24. Każda faktura/rachunek powinna zostać opisana i niezwłocznie przekazana do Działu Księgowości i Kosztów lub Działu Ewidencji Majątku, zgodnie z wymaganiami określonymi w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych obowiązujących w Uczelni.”,

l) uchyla się w całości dotychczasowy ustęp 25,

m) dotychczasowy ustęp 26 otrzymuje numer 25,

6) zmianie ulega treść załącznika nr 1 do Regulaminu zamówień publicznych, a nowa jego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

7) dodaje się nowy załącznik o numerze „5” do Regulaminu zamówień publicznych, zawierający wzór Listy Projektów, którego treść stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
W Regulaminie powoływania i prac Komisji przetargowych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora z dnia 17 grudnia 2009 r. Nr 116/2009/2010, zm. Zarządzenie Rektora z dnia 20 stycznia 2010 r. Nr 122/2009/2010) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) zmienia się ust. 2 w ten sposób, iż kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje zapis o treści:
z zastrzeżeniem ust. 2a.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu:
2a. W odniesieniu do postępowań na dostawy lub usługi, o których mowa w ust. 2, a prowadzonych w ramach realizacji Projektu Komisje Przetargowe powołuje osoba upoważniona przez Rektora.”,

c) zmienia się ust. 3 w ten sposób, iż kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje zapis o treści:
z zastrzeżeniem ust. 3a.”,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w następującym brzmieniu:
3a. W odniesieniu do postępowań na dostawy lub usług,i o których mowa
w ust. 3, a prowadzonych w ramach realizacji Projektu Komisje Przetargowe powołuje osoba upoważniona przez Rektora.
”;

2) w § 11 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
3. Przewodniczący i Sekretarz Komisji przetargowej korzystają w trakcie wykonywania swoich obowiązków z pomocy organizacyjnej DZP, a w odniesieniu do Projektu z pomocy organizacyjnej Biura ds. Realizacji tego Projektu.”;

3) uchyla się dotychczasowy tytuł o brzmieniu „Protesty i Odwołania” i zastępuje się go tytułem o brzmieniu „Odwołania”;

4) w § 20 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
2. Po zakończeniu prac Komisji jej Przewodniczący przekazuje dokumentację postępowania do DZP, w celu jej przechowywania, a w sprawach związanych z Projektem do Biura ds. Realizacji tego Projektu.”;

5) zmianie ulega treść załączników nr 1A, 1B, 1C do Regulaminu powoływania i prac Komisji przetargowych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a nowa ich treść stanowi odpowiednio załączniki nr 2,3,4 do niniejszego zarządzenia;

6) dodaje się nowy załącznik o numerze „1D” do Regulaminu powoływania i prac Komisji przetargowych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego treść stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3
W Zasadach udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 000 euro
(załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora z dnia 17 grudnia 2009 r. Nr 116/2009/2010) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:
1a. W sprawach prowadzonych przez Dział Głównego Inżyniera ds. Aparatury Naukowej i Zaopatrzenia Laboratoryjnego (DGI), dotyczących zakupu gazów, chemikaliów, odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, akcesoriów komputerowych, oraz napraw sprzętu i aparatury, których jednostkowa wartość nie przekracza 1.000 zł brutto, nie jest wymagane dla uruchomienia procedury udzielenia zamówienia potwierdzenie przez Kwestora we wniosku, wskazanym w ust. 1, zagwarantowania środków finansowych na jego realizację. Odpowiedzialność za ich zagwarantowanie ponosi osoba dysponująca środkami finansowymi ze wskazanego źródła finansowania, która podpisała wniosek.
2) w § 3:
a) zmienia się ust. 3 w ten sposób, iż kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje zapis o treści:
z zastrzeżeniem ust. 3a.”,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w następującym brzmieniu:
3a. W sprawach przekazanych Działowi Głównego Inżyniera ds. Aparatury
i Zaopatrzenia Laboratoryjnego (DGI) i realizowanych w oparciu o zapisy art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokumenty potrzebne do zawarcia umowy przygotowuje DGI, a umowę zawiera Kierownik DGI na podstawie pełnomocnictwa Rektora, przy kontrasygnacie Kwestora przy wartości zamówienia powyżej kwoty określonej w §2 ust. 1a.
”.

§ 4
Użyty w treści wymienionych w poprzednich paragrafach Regulaminów i załączników dotychczasowy zapis: „Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007” zastępuje się zapisem:
Dz. U. 2010  Nr 113 poz. 759”.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02 marca 2011 r.


 

REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław MarciniakOpracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.