Zarządzenie Nr 229/2010/2011
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 18 marca 2011 r.
w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o  szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 35 ust. 1  Statutu UAM, w związku z realizacją Projektu: „WIEDZA DLA EKSPERTA”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału  dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym  znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni - numer umowy: UDA -  POKL.04.01.01-00-143/10-00,

zarządzam:

 

§ 1

Na Wydziale Nauk  Społecznych tworzy się Studia Podyplomowe MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą, zwane dalej Studiami.

§ 2

  1.  
  2. Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do skutecznego  zarządzania organizacjami edukacyjnymi szkolnictwa wyższego oraz organizacji  współpracujących. 
  3. Misją Studiów jest zapoznanie słuchaczy z najbardziej aktualną i wszechstronną wiedzą na  temat zarządzania, tak aby absolwenci Studiów posiadali wiedzę i umiejętności  umożliwiające skuteczne kierowanie organizacją, która jest w stanie w sposób  udany realizować swoje cele i konkurować na globalnym rynku.

 

§ 3

  1.  
  2. Studia adresowane są do osób, które pracują w szkolnictwie  wyższym od co najmniej 3 lat oraz pełnią lub chcą pełnić w przyszłości funkcje  kierownicze w pionie administracyjnym lub akademickim wyższych uczelni lub  instytucji związanych ze szkolnictwem wyższym, takich jak: ministerstwo  właściwe ds. szkolnictwa wyższego, Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, Państwowa  Komisja Akredytacyjna i inne. 
  3. Na Studia będą przyjmowane osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie.

 

§ 4

Rekrutacja na Studia będzie odbywała się na podstawie  złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc zgodnie z zasadami  określonymi we wniosku o dofinansowanie Projektu.

§ 5

Zajęcia prowadzone  będą w systemie 4-semestralnym, zgodnie z planem i programem Studiów uchwalonym przez Radę Wydziału Nauk  Społecznych.

§ 6

Pracą Studiów kieruje nauczyciel akademicki  zatrudniony na stanowisku profesora lub adiunkta powołany przez Rektora na  wniosek Dziekana Wydziału Nauk Społecznych.

§ 7

Dokumentację Studiów prowadzi Biuro Projektu.

§ 8

Absolwenci Studiów otrzymają świadectwo  ukończenia Studiów Podyplomowych MBA  Zarządzanie Szkołą Wyższą.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak


Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.