Zarządzenie nr 232/2010/2011
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 28 marca 2011 r.
z dnia 30 marca 2011 roku
w sprawie wprowadzenia Polityki Rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont wraz z Komentarzem

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późn. zm)
zarządzam:

 

§ 1

1. Wprowadza się jako obowiązującą Politykę Rachunkowości stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Wprowadza się jako obowiązujący w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza , Zakładowy Plan Kont stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz Komentarz do Zakładowego Panu Kont stanowiący załącznik nr 3.

§ 2

Kwestor jest zobowiązany do aktualizacji dokumentów, o których mowa w § 1, stosownie do zaistniałych zmian w przepisach prawa i potrzeb Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w celu jasnego i rzetelnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej Uczelni.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kwestorowi UAM.

 

§ 4

Traci moc zarządzenie Rektora nr 136/2009/2010 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont wraz z Komentarzem.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.


REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław MarciniakOpracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.