Zarządzenie nr 253/2010/2011
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 23 maja 2011 r.
w sprawie badań lekarskich uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2011/2012


Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. (Dz. U. nr 155 poz. 1045) w związku z  § 8 ust. 1 Uchwały nr 162/2010 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w roku akademickim 2011/2012 zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Na niżej wymienionych wydziałach prowadzących studia doktoranckie kandydat zobowiązany jest złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania poświadczone przez lekarza medycyny pracy:

 

I Wydział Biologii:
1. czynniki chemiczne - substancje niebezpieczne
2. czynniki biologiczne należące do grupy I i II

II Wydział Chemii:
1. czynniki chemiczne - substancje niebezpieczne

III Wydział Fizyki:
1. czynniki chemiczne - substancje niebezpieczne

IV Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych:
1. czynniki chemiczne - substancje niebezpieczne

 

2. Zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, wymagane jest wyłącznie od kandydatów przyjętych na studia doktoranckie na wydziale wymienionym w ust. 1 i składane jest w dziekanacie nie później niż do 1 października.
3. Skierowanie na badanie lekarskie przesyłane jest przez Dziekanat kandydatom przyjętym na studia doktoranckie na wydziale wymienionym w ust. 1. (skierowanie w załączniku, wykaz jednostek medycyny pracy prowadzących badania).
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław MarciniakOpracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.