Zarządzenie nr 286/2011/2012
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 3 października 2011 roku
w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich

Na podstawie art. 66 ust.1, oraz § 59 ust.1 i § 131 Statutu UAM  w zw. Z art. 129 ust.1,-3, 6 w i  art. 124 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.)
zarządzam
§ 1
1. Nauczyciele akademiccy zawiadamiają rektora o prowadzeniu działalności gospodarczej w terminie 1 miesiąca, wskazując rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 składa się jednorazowo na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Podjęcie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą wymaga uprzedniej zgody rektora. Zgody Rektora wymaga również kontynuacja zatrudnienia  na podstawie kolejnej umowy o pracę.
2. Nauczyciel akademicki, który wykonuje dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy nawiązanego przed 1 października 2011 roku, może je wykonywać bez zgody rektora na podstawie dotychczasowego zawiadomienia, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2014
3. Wniosek o udzielenie zgody rektora, o której mowa w ust. 1, nauczyciel akademicki składa na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zawiadomienia.
4. Rektor udziela zgody na dodatkowe zatrudnienie na okres roku akademickiego. Nauczyciel akademicki, który zamierza kontynuować zatrudnienie u dodatkowego pracodawcy, o którym mowa w ust. 1, w następnym roku akademickim występuje o zgodę rektora przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego, niezależnie od zgody uzyskanej w roku poprzednim.
5. Kryteria udzielania  przez Rektora  zgody reguluje Uchwała Senatu nr 99/2007 z dnia 26 lutego 2007 r.
§ 3
Podjęcie lub kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u pracodawcy, o którym mowa w § 2 ust.1, bez zgody rektora stanowi podstawę do rozwiązania stosunku pracy, niezależnie od podstawy zatrudnienia.
§ 4
Rektorowi należy niezwłocznie zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące dodatkowego zatrudnienia lub prowadzonej działalności gospodarczej, w tym informacje o ustaniu dodatkowego zatrudnienia lub zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej.  
§ 5
Traci moc zarządzenie Rektora nr 75/2008/2009 z dnia 6 lipca 2009 roku w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak


Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.