Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 317/2012 Senatu UAM z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rektora za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Level 2 Item

Uchwała nr 318/2012 Senatu UAM z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Level 2 Item

Uchwała nr 319/2012 Senatu UAM z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni za rok 2011

Level 2 Item

Uchwała nr 320/2012 Senatu UAM z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego na 2012 r.

Level 2 Item

Uchwała nr 321/2011/2012 Senatu UAM z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk

Level 2 Item

Uchwała nr 322/2011/2012 Senatu UAM z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych, liczebności grup studenckich, zasad przydzielania pensum dydaktycznego i rozliczania godzin ponadwymiarowych na studiach wyższych i studiach doktoranckich

Level 2 Item

Uchwała nr 323/2011/2012 Senatu UAM z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Biologii kierunku studiów bioinformatyka oraz określenia dla niego efektów kształcenia

Level 2 Item

Uchwała nr 324/2011/2012 Senatu UAM z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie oraz określenia dla niego efektów kształcenia

Level 2 Item

Uchwała nr 325/2011/2012 Senatu UAM z dnia 28 maja 2012 r. o zmianie Uchwały nr 285/2011/2012 Senatu UAM z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

Level 2 Item

Uchwała nr 326/2011/2012 Senatu UAM z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w r. akad. 2013/2014

Level 2 Item

Uchwała nr 327/2011/2012 Senatu UAM z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich

Level 2 Item

Uchwała nr 328/2011/2012 Senatu UAM z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie liczby studentów studiów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2012/2013

Level 2 Item

Uchwała nr 329/2011/2012 Senatu UAM z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Matematyki i Informatyki

Level 2 Item

Uchwała nr 330/2011/2012 Senatu UAM z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Biologii

Level 2 Item

Uchwała nr 331/2011/2012 Senatu UAM z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Fizyki

Level 2 Item

Uchwała nr 332/2011/2012 Senatu UAM z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Chemii

Level 2 Item

Uchwała nr 333/2011/2012 Senatu UAM z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji

Level 2 Item

Uchwała nr 334/2011/2012 Senatu UAM z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Studiów Edukacyjnych

Level 2 Item

Uchwała nr 335/2011/2012 Senatu UAM z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Level 2 Item

Uchwała nr 336/2012 Senatu UAM z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Johnowi Maxwellowi Coetzee

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 350/2012 Rektora UAM z dnia 08.05.2012 roku w sprawie głównych kierunków szkolenia obronnego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na 2012 rok

Level 2 Item

Zarządzenie nr 351/2011/2012 Rektora UAM z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2012/2013

Level 2 Item

Zarządzenie nr 352/2011/2012 Rektora UAM z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie wzoru formularza, zgodnie z którym należy sporządzić opis efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 353/2011/2012 Rektora UAM z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie wzoru formularza, zgodnie z którym należy sporządzić zasady punktacji ECTS

Level 2 Item

Zarządzenie nr 354/2011/2012 Rektora UAM z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont wraz z Komentarzem

Level 2 Item

Zarządzenie nr 356/2011/2012 Rektora UAM z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie

Level 2 Item

Zarządzenie nr 357/2011/2012 Rektora UAM z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Wydziału Matematyki i Informatyki

Level 2 Item

Zarządzenie nr 358/2011/2012 Rektora UAM z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w UAM - zmienione Zarządzeniem nr 87/2012/2013 Rektora UAM z dnia 14 czerwca 2013 roku

Level 2 Item

Zarządzenie nr 359/2011/2012 Rektora UAM z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia doktoranckie w UAM, upoważnienia do podpisywania umów i miejscu ich przechowywania

Level 2 Item

Zarządzenie nr 360/2011/2012 Rektora UAM z dnia 22 maja 2012 r. zmieniające Zarządzenie nr 258/2010/2011 Rektora UAM z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za dodatkowe usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2011/2012

Level 2 Item

Zarządzenie nr 361/2011/2012 Rektora UAM z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie opłat obowiązujących cudzoziemców podejmujących studia wyższe, studia podyplomowe lub kursy dokształcające prowadzone w j. polskim w roku akad. 2012/2013

Level 2 Item

Zarządzenie nr 362/2011/2012 Rektora UAM z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie opłat obowiązujących cudzoziemców podejmujących studia wyższe, studia podyplomowe lub kursy dokształcające prowadzone w j. obcym w roku akad. 2012/2013

Level 2 Item

Zarządzenie nr 363/2011/2012 Rektora UAM z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie opłat za dodatkowe usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2012/2013

Level 2 Item

Zarządzenie nr 364/2011/2012 Rektora UAM z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie opłat za studia niestacjonarne, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013

Level 2 Item

Zarządzenie nr 365/2011/2012 Rektora UAM z dnia 25 maja 2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 315/2011/2012 Rektora UAM z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie opłat za studia niestacjonarne, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w sem. letnim r. akad. 2011/2012

Level 2 Item

Zarządzenie nr 366/2011/2012 Rektora UAM z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w UAM - zmienione Zarządzeniem nr 88/2012/2013 Rektora UAM z dnia 14 czerwca 2013 roku


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.