Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 69/2012/2013 Senatu UAM z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów filologia polska prowadzonego łącznie przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji w przedmiocie nadania uprawnienia Wydziałowi Pedagogiczno-Artystycznemu w Kaliszu do prowadzenia studiów na tym kierunku

Level 2 Item

Uchwała nr 70/2012/2013 Senatu UAM z dnia 24 czerwca 2013 r. o zmianie Uchwały nr 48/2012/2013 Senatu UAM z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji kierunku studiów kierunek prawno-ekonomiczny oraz określenia dla niego efektów kształcenia

Level 2 Item

Uchwała nr 71/2012/2013 Senatu UAM z dnia 24 czerwca 2013 r. o zmianie Uchwały nr 285/2011/2012 Senatu UAM z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających (z późn. zm.)

Level 2 Item

Uchwała nr 72/2013 Senatu UAM z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. Béli Bollobásowi

Level 2 Item

Uchwała Senatu UAM z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie nadania wyróżnienia Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis

Level 2 Item

Uchwała nr 73/2013 Senatu UAM z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Level 2 Item

Uchwała nr 74/2013 Senatu UAM z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego na 2013 roku

Level 2 Item

Uchwała nr 75/2013 Senatu UAM z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania przez UAM darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków nieruchomości położonej w gminie Zakliczyn nad Dunajcem

Level 2 Item

Uchwała nr 76/2013 Senatu UAM z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie rozwiązania przez UAM prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w gminie Słubice

Level 2 Item

Uchwała nr 77/2013 Senatu UAM z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie korekty uchwały Senatu nr 16/2012 z dnia 17.12.2012 r. w spr. wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 78/2013 Senatu UAM z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Chemii z dochodów własnych

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 83/2012/2013 Rektora UAM z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Uniwersyteckiej Bazy Danych Absolwentów (UBDA)

Level 2 Item

Zarządzenie nr 84/2012/2013 Rektora UAM z dnia 5 czerwca 2012/2013 w sprawie przeprowadzenia audytu organizacyjnego w jednostkach organizacyjnych UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 85/2012/2013 Rektora UAM z dnia 5 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 366/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w spr. określenia regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 86/2012/2013 Rektora UAM w sprawie wprowadzenia „Regulaminu ponoszenia wkładu własnego w projektach badawczych finansowanych ze środków europejskich”

Level 2 Item

Zarządzenie nr 87/2012/2013 Rektora UAM z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 358/2011/2012 z dnia 18 maja 2012 r. w spr. określenia zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 88/2012/2013 Rektora UAM z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 366/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w spr. określenia regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 89/2012/2013 Rektora UAM z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 55/2012/2013 Rektora UAM z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie opłat za studia niestacjonarne, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013

Level 2 Item

Zarządzenie nr 90/2012/2013 Rektora UAM z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 85/2008/2009 Rektora UAM z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie i Historii Najnowszej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 91/2012/2013 Rektora UAM z dnia 21 czerwca 2013 r. w spr. utworzenia Studiów Podyplomowych Administracji i Zarządzania Strukturami Kościelnymi

Level 2 Item

Zarządzenie nr 92/2012/2013 Rektora UAM z dnia 21 czerwca 2013 r. w spr. utworzenia Studiów Podyplomowych „Prawno-ekonomiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem”

Level 2 Item

Zarządzenie nr 93/2012/2013 Rektora UAM z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Prawa Upadłościowego

Level 2 Item

Zarządzenie nr 94/2012/2013 Rektora UAM z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Zarządzanie Ochroną Dóbr Kultury

Level 2 Item

Zarządzenie nr 95/2012/2013 Rektora UAM z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Prawa Prywatnego

Level 2 Item

Zarządzenie nr 96/2012/2013 Rektora UAM z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Kursu Dokształcającego Doradców Życia Małżeńskiego i Rodzinnego

Level 2 Item

Zarządzenie nr 97/2012/2013 Rektora UAM z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 283/2010/2011 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 98/2012/2013 Rektora UAM w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2013 roku zmieniające zarządzenie nr 366/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie określenia regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w UAM w Poznaniu

Level 2 Item

Zarządzenie nr 99/2012/2013 Rektora UAM z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 100/2012/2013 Rektora UAM z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego

Level 2 Item

Zarządzenie nr 101/2012/2013 Rektora UAM z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Pomoc Psychopedagogiczna i Coaching w Edukacji

Level 2 Item

Zarządzenie nr 102/2012/2013 Rektora UAM z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Zarządzania Oświatą w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Pile

Level 2 Item

Zarządzenie nr 103/2012/2013 Rektora UAM z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Zamówień Publicznych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 104/2012/2013 Rektora UAM z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Media Relations

Level 2 Item

Zarządzenie nr 105/2012/2013 Rektora UAM z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Zarządzania Projektami wg Metodyki Ten StepTM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 106/2012/2013 Rektora UAM z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Informatyczne Technologie Biznesowe”

Level 2 Item

Zarządzenie nr 107/2012/2013 Rektora UAM z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Geoinformacja

Level 2 Item

Zarządzenie nr 108/2012/2013 Rektora UAM z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Monitoring Środowiska Przyrodniczego

Level 1 Item

Zarządzenie Kanclerza

Level 2 Item

Zarządzenie Kanclerza


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.